Aktywna Tablica 2024 – jak złożyć wniosek? [gotowe wzory]

Wystartował ostatni rok dofinansowania Aktywna Tablica. Szkoły mają na złożenie wniosku czas do 15 maja. Przygotowaliśmy dla Was wzory wniosków oraz mały poradnik, dzięki którym przejdziecie przez ten proces bez najmniejszych problemów.

Przypominamy, że zawsze aktualne informacje, obowiązujący harmonogram oraz wzory wniosków znajdziecie na stronie www.aktywnatablica2.pl. To rzetelne źródło wiedzy o programie Aktywna Tablica na rok 2024.

Ile wynosi dofinansowanie?

Program Aktywna Tablica  zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Najważniejsze daty:

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 30 maja. Ostateczny czas na zakup pomocy został przewidziany na 31 grudnia.

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie z programu Aktywna Tablica 2024, szkoła w pierwszym kroku musi przygotować poprawnie wniosek. Wzory wniosków wraz z wizualizacjami pomocy edukacyjnych dostępne są na stronie www.aktywnatablica2.pl. Przystępując do wypełniania wniosku, warto przygotować następujące dane:

  1. Nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
  2. Informację o posiadaniu przez szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy funkcjonalności określonych w części V. 2. Programu, z tym że ze spełniania warunku dotyczącego posiadania dostępu do Internetu o określonej przepustowości będą zwolnione w 2020 r. szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz w latach 2020–2024 szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
  3. Liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, objęte tym wnioskiem.
  4. Informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, a także inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania.
  5. Kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  6. Informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu kształcenia lub uczenia się.
  7. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  8. Informację o udziale w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty lub projekcie „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
  9. Numer szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 52 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619).
  10. Ogólną liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niewidomych.

Wzory wniosków:

Wzory wniosków, gotową dokumentację, dodatkowe informacje oraz polecane programy spełniające wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica 2024 znajdziesz, klikając w poniższy przycisk. 

Co zrobić z przygotowanym wnioskiem? 

Podobnie jak w zeszłym roku szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Udostępnij post

Inne

artykuły

Września, 1-2.03, Lepsza Edukacja

2024-01-30

Uwaga! MEN opublikowało zmiany we wniosku Aktywna Tablica 2024 [08.04]

2024-04-09
Aktywna Tablica 2024

Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2024-02-27