Tytuł projektu: Stworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego III etap – Obszar I edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia

Cel projektu
Opracowanie 182 nowych (w tym 37 dla EDB, 47 dla WOS. 98 dla Historii) oraz aktualizacja 451 ( w tym 59 dla EDB, 95 dla WOS, 297 dla Historii) istniejących e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla przedmiotów edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia. Nowe e-materiały dydaktyczne uzupełnią istniejącą bazę o treści niedostępne dotąd na platformie epodreczniki.pl Aktualizacja e-materiałów, przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie polegała na aktualizacji treści do obowiązującego stanu prawnego i najnowszej wiedzy naukowej oraz dostosowaniu do standardu WCAG 2.1.
Czas realizacji
01.01.2021 – 31.08.2022
Wartość projektu
3 360 990,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 832 642,37 PLN Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie POWR.02.10.00. Wysoka jakość systemu oświaty Numer umowy o dofinansowanie: POWR.02.10.00-00-4004/20-00

Tytuł projektu: Stworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego III etap: Obszar II język polski

Cel projektu

Opracowanie 166 nowych oraz aktualizacja 765 istniejących e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski. Nowe e-materiały dydaktyczne uzupełnią istniejącą bazę o treści niedostępne dotąd na platformie epodreczniki.pl Aktualizacja e-materiałów, przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie polegała na aktualizacji treści do obowiązującego stanu prawnego i najnowszej wiedzy naukowej oraz dostosowaniu do standardu WCAG 2.1.

Czas realizacji

01.01.2021 – 31.08.2022

Wartość projektu

4 288 005,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 613 930,61 PLN

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie POWR.02.10.00. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer umowy o dofinansowanie: POWR.02.10.00-00-4009/20-00

Tytuł projektu: Pozyskanie nowych klientów na Bliskim Wschodzie i Azji poprzez udział w targach

Cel projektu

Celem projektu jest prezentacja wśród klientów z Bliskiego Wschodu oraz z Azji produktów i usług tworzących tzw. ekosystem, w którego skład wchodzi mAuthor – platforma do produkcji interaktywnych treści edukacyjnych oraz mCourser – platforma do ich dostarczania oraz zarządzania procesami edukacyjno-szkoleniowymi.
Realizacja projektu polega na prezentacji produktów firmy podczas targów EEDEX Qatar (kwiecień 2018 r.) oraz Learning & Teaching Expo w Hong Kongu (grudzień 2018 r.).

Czas realizacji

2.10.2017 – 31.01.2019

Wartość projektu

82.165,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

38.658,63 PLN

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu mAuthor o innowacyjny pakiet Adaptive Learning oraz wdrożenie standardów WCAG 2.0 w zakresie tworzenia treści interaktywnych dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozbudowa flagowego produktu Learnetic SA – platformy do wydawania treści elektronicznych mAutor o dwa, innowacyjne w skali świata pakiety modułów: Moduł do tworzenia treści dla nauczania adaptacyjnego oraz dla osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu Learnetic zakłada sprzedaż w ciągu 3 lat mAutora do 100 wydawnictw edukacyjnych oraz podpisanie kilku kontraktów spoza głównego nurtu odbiorców tzn. z działami wydawniczymi uniwersytetów oraz działami szkoleniowymi tzw. klientów korporacyjnych. Ponadto, Learnetic zakłada rozwój firmy poprzez wzrost zatrudnienia, wzmocnienie pozycji lidera technologicznego na rynku narzędzi do tworzenia treści interaktywnych oraz wdrożenie technologii, która może zrewolucjonizować, a przynajmniej mocno się przyczynić do zmiany globalnie stosowanych metod nauczania.

Wartość projektu

2.460.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

980.000,00 PLN

Tytuł projektu: Promocja specjalistycznego produktu mAuthor firmy LEARNETIC SA na rynkach zagranicznych

Cel projektu

Celem projektu jest promocja marki LEARNETIC SA jako firmy dostarczającej najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania wspierające edukację oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt polega na przeprowadzeniu działań promocyjnych przedstawionych w Programie promocji branży IT/ICT. Zaoferowany zostanie produkt o nazwie mAuthor, posiadający olbrzymie możliwości tworzenia wysoce interaktywnych treści o charakterze edukacyjnym. W ramach projektu firma: weźmie udział w 8 targach branżowych w charakterze wystawcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zakupi usługę doradczą w zakresie wejścia na rynek perspektywiczny wybrany jako: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, zrealizuje indywidualną misję gospodarczą do USA w celu rozpoznania rynku i nawiązania kontaktów biznesowych oraz zrealizuje przyjazdową misję gospodarczą w celu prezentacji i promocji produktu.

Wartość projektu

792.307,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

499.200,00 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I) i artystycznego, dla grup zawodów: fryzjersko-kosmetycznej, chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, poligraficzno-fotograficznej, drzewno-meblarskiej oraz artystycznej.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 14 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w obszarach administracyjno-usługowym (I) i artystycznym, w grupach zawodów takich jak: fryzjersko-kosmetyczna, chemiczno-ceramiczno-szklarska, poligraficzno-fotograficzna, drzewno-meblarska, artystyczna. W ramach 14 e-zasobów opracowanych zostanie 87 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik, umożliwiając realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 891 356,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1594 034,84 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 9 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszarów elektryczno- elektronicznego w grupach zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W ramach 9 e-zasobów opracowanych zostanie 85 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 823 598,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 536 928,39 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego w grupach zawodów: mechaniki precyzyjnej, budowa maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 89 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 935 012,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 630 828,11 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 7 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego w grupach zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej. W ramach 7 e-zasobów opracowanych zostanie 61 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 341 246,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 130 402,13 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej oraz spożywczej.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego w grupach zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej. W ramach 5 e-zasobów opracowanych zostanie 46 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 033 692,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

871 195,62 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.
Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno- społecznego w grupach zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 71 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

Czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

Wartość projektu

1 561 302,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 315865,33 PLN

Tytuł projektu: Stawiamy na Edukację

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, informatycznych, językowych) niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) u uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Chojnice oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli w stosowaniu TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, właściwych postaw i umiejętności realizowanych z wykorzystaniem TIK.”

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do wzrostu umiejętności wykorzystywania TIK przez nauczycieli w gminie wiejskiej Chojnice poprzez zorganizowane w jego ramach szkolenia stacjonarne i e-learningowe oraz spotkania sieci doskonalenia nauczycieli. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów osiągnięty zostanie poprzez zajęcia dodatkowe z przedmiotów językowych i matematyki oraz przez wyjazdy edukacyjne, konkursy i edukacyjne programy wakacyjne.

Czas realizacji

od 2017.04.01 do 2018.10.31

Wartość projektu

3 769 872,04 PLN

Tytuł projektu: Umiem programować – projekt dla Gimnazjów nr 2,6,10 i 35 w Łodzi

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie uczniów z gimnazjów w Łodzi do programowania w zakresie zgodnym z nową podstawą programową kształcenia informatycznego

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ, w szczególności do realizacji celu szczegółowego poddziałania XI.1.2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Efektem projektu będzie doposażenie szkół w sprzęt i aplikacje TIK (tablety i cyfrowe systemy pomiarowe) oraz przygotowanie interaktywnych aplikacji edukacyjnych – opracowanych zostanie 10 pakietów złożonych z zestawu interaktywnych ćwiczeń, w których młodzież będzie sterować bohaterami, doskonaląc swoje umiejętności programowania i wchodząc w świat związany z innymi obszarami edukacji w formie pasjonującej zabawy (gamifikacja). Efektem projektu będzie również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, kształtujących wśród uczniów umiejętności programowania oraz wdrożenie w szkołach zajęć dydaktycznych z zakresu doskonalenia algorytmicznego myślenia. Dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie programowania zostaną zorganizowane zajęcia Akademii Młodych Twórców w młodzieżowej sekcji „programowania”.

Czas realizacji

od: 2017.03.01 do: 2019.02.28

Wartość projektu

768 280,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

714 501,14 PLN