Dofinansowanie 2020 – zakup pomocy dydaktycznych w ramach kształcenia specjalnego

Od roku 2017 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje kwestie dotacji na organizację kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone są nie tylko na opłacenie wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego, ale też na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów:

 • posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • oddziałów integracyjnych w szkołach.

Do niedawna środki z dodatkowych wag subwencyjnych naliczane z tytułu niepełnosprawności uczniów trafiały do „ogólnej” puli i służyły najczęściej pokryciu wydatków związanych z remontami, wynagrodzeniami lub zakupem sprzętu.

Począwszy od roku 2019 dotacja MEN otrzymana na uczniów niepełnosprawnych jest rozliczana zgodnie z przeznaczeniem – tak, aby działania finansowane z tych środków były skierowane wyłącznie dla ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Jakie placówki mogą skorzystać z dotacji?

 • przedszkola i szkoły ogólnodostępne,
 • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • szkoły lub oddziały integracyjne,
 • przedszkola i szkoły lub oddziały specjalne,
 • inne ośrodki prowadzące zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne .

Od 2019 roku dotacja kierowana jest także do:

 • niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • niepublicznych przedszkoli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • innym form wychowania przedszkolnego,
 • niepublicznych szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi.

W przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatki te obejmują wydatki wskazane w art. 35 ust. 1 ustawy, czyli wydatki, które dotychczas mogły być finansowane z dotacji. Oznacza to, że zasady wydatkowania, a w konsekwencji rozliczania dotacji w odniesieniu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych specjalnych pozostają niezmienione w stosunku do roku ubiegłego.

Szkoły podstawowe: 100% finansowania

Finansowanie przyznawane jest przez MEN placówkom Samorządu Terytorialnego na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o wczesny wspomaganiu rozwoju.

Wysokość dotacji na pomoce dydaktyczne jest kwotą zmienną i zależy od liczby uczniów z orzeczeniami i kalkulacji kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Kwoty przypisane do rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach wynikają zwykle ze ścisłego matematycznego wzoru ( podanego w rozporządzeniu).

Kwoty te rozkładają się w przedziale od 1000 zł do 15000 zł

Przedszkola: 100% finansowania

Z dotacji na Kształcenie Specjalne mogą skorzystać również placówki przedszkolne publiczne i niepubliczne. Kwoty przypisane do rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych w  przedszkolach stosuje się, wyliczając proporcje dzieci z orzeczeniami do liczby wszystkich dzieci.

Jak uzyskać finansowanie?

Kwotę dotacji, z której placówka może sfinansować w każdym kolejnym roku zakup pomocy dydaktycznych w ramach kształcenia specjalnego, można uzyskać w organie prowadzącym lub w Zespołach Administracyjnych Oświaty (po ogłoszeniu podziału dotacji przez MEN).

Po otrzymaniu informacji placówka może dokonać zakupów bez konieczności wypełniania wniosków.
Rozliczenie dotacji

Do prawidłowego rozliczenia dotacji placówki będą potrzebowały odpowiednio opisanych rachunków i faktur. Wydatki muszą ściśle dotyczyć zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Propozycje zakwalifikowania wydatków (w opisie rachunków i faktur):

Wariant 1:

 • wydatki na kształcenie specjalne sfinansowane środkami z dotacji – art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 • rodzaj wydatku: Wydatki na środki dydaktyczne służące realizacji kształcenia specjalnego.

Wariant 2:

 • pozostałe wydatki sfinansowane środkami z dotacji na kształcenie specjalne – art. 35 ust. 5 pkt 3 lub 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 • rodzaj wydatku: Wydatki na środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/finansowanie-zadan-oswiatowych-18654848/art-35

Jakie pomoce dydaktyczne wybrać?

W ramach pomocy dydaktycznych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi polecamy wybór serii mTalent, czyli interaktywnych zasobów wspierających pracę nauczyciela i terapeuty. Produkty z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń i setki kart pracy, które sukcesywnie i z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Seria mTalent została przygotowana przez polską firmę Learnetic SA, która zajmuje się tworzeniem multimedialnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych. Materiały przygotowywane są przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem – twórców najpopularniejszych i najbardziej uznanych na polskim rynku produktów wspierających pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do wypróbowania bezpłatnych wersji demonstracyjnych na stronie www.mTalent.pl.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Wypróbuj pierwszy mTalent w języku angielskim!

2024-06-19

Learnetic S.A. partnerem Cyfrowego Dialogu! Pierwsze wspólne wydarzenie już za nami!

2024-04-08

Aktywna Tablica 2024: To już ostatnie 7 dni!

2024-05-07