Nowe zadania pedagoga specjalnego! Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki

Pod koniec lipca 2022 r. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawiła się poprawka dotycząca rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaktualizowana treść aktu prawnego przedstawia nowe obowiązki dotyczące pedagogów specjalnych w przedszkolu, szkole i placówce, które będą wiążące wraz z początkiem roku szkolnego 2022/23.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą głównie paragrafu 24a, który brzmi „Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności”. Jedną z najważniejszych zmian jest uwzględnienie w ustawie konieczności określenia niezbędnego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Pełna treść zmian paragrafie 24a Rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 
  a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079), 
  b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
  c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
  d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 
 1. współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
  a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
  c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 
 2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 
 3. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5; 
 4. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.”.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001594/O/D20221594.pdf

Udostępnij post

Inne

artykuły

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Jak na nie odpowiedzieć?

2024-06-19

Przygotuj się do matury z platformą Dzwonek.pl

2024-04-17

Learnetic S.A. partnerem Cyfrowego Dialogu! Pierwsze wspólne wydarzenie już za nami!

2024-04-08