Co zmieniło się we wniosku Aktywna Tablica 2022? Jak złożyć wniosek?

Co zmieniło się we wniosku Aktywna Tablica 2022? Jak złożyć wniosek?

Co zmieniło się we wniosku Aktywna Tablica 2022? Jak złożyć wniosek? 1200 628 Jacek Świątek

Niedawno rozpoczął się nowy nabór do programu dofinansowania Aktywna Tablica skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na stronie ministerstwa opublikowany został harmonogram i wzory wniosków, które będą obowiązywać w roku 2022.

Podobnie jak w zeszłym roku szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 30 maja.

Wnioski obowiązujące w roku 2022 nieznacznie różnią się od tych, które wypełniały szkoły w roku ubiegłym. Zarówno we wniosku B (dla dyrektorów szkół podstawowych), jak i we wniosku A (dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych) pojawiły się dwie nowe rubryki w „Część I – Dane dotyczące szkoły”. W rubryce 9 i 10 szkoła musi wskazać, wybierając odpowiedź z listy rozwijanej, czy otrzymała wsparcie finansowe w latach 2017-2019 lub 2020-2021 w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

We wniosku B na rok 2022 wydzielono również osobne rubryki dotyczące liczby uczniów w szkole zgodnej z aktualnymi danymi na dzień wypełnienia wniosku. W tym miejscu (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) szkoła powinna osobno podać liczbę uczniów z orzeczeniami i osobno liczbę uczniów z opiniami.

Nowością we wnioskach jest także końcowy zapis, będący oświadczeniem osoby składającej wniosek o dofinansowanie, zgodnie z którym we wniosek można wpisać tylko pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które spełniają wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Do wypełnienia wniosku należy przygotować następujące dane:

 1. Nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
 2. Informację o posiadaniu przez szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno wychowawczy funkcjonalności określonych w części V. 2. Programu, z tym że ze spełniania warunku dotyczącego posiadania dostępu do Internetu o określonej przepustowości będą zwolnione w 2020 r. szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz w latach 2020–2024 szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 3. Liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, objęte tym wnioskiem.
 4. Informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, a także inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania.
 5. Kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 6. Informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu kształcenia lub uczenia się.
 7. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 8. Informację o udziale w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty lub projekcie „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 9. Numer szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 52 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619).
 10. Ogólną liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzory wniosków, dodatkowe informacje oraz polecane programy spełniające wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica 2021 dostępne są na stronie https://aktywnatablica2.pl/


Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12348109/12797171/12797172/dokument508656.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość