Aktywna Tablica. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania (oraz oczywiście odpowiedzi na nie) dotyczącego tegorocznej edycji programu dofinansowania Aktywna Tablica. Materiał powstał w oparciu o konferencję online „Wy pytacie, eksperci odpowiadają, czyli wszystko o Aktywnej Tablicy 2021” (20.07.2021), podczas której Dariusz Skrzyński – specjalista z zakresu prawa oświatowego odpowiadał na pytania uczestników.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1) Czy z programu mogą korzystać tylko szkoły, czy mogą również poradnie psychologiczno- pedagogiczne?

Tylko szkoły. O środki z programu mogą się ubiegać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących,
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

2) Czy w ramach projektu można zakupić monitor interaktywny, argumentując to tym, że monitor jest konieczny do odtwarzania np. programów multimedialnych?

Tak.  We wniosku należy podać informacje o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się.

3) Jestem terapeutą pedagogicznym w poradni psychologiczno-pedagogicznej Czy mogę wnioskować o tablicę z mojej placówki do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Nie. 

4) Czy branżowa szkoła I stopnia może składać wniosek do programu Aktywna tablica?

Tak.

Zgodnie z § 2 rozporządzenie mogą to być m.in. publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).

5) Czy można zakupić monitor w ramach Aktywnej Tablicy SPE ? Jeśli nie, to czy mogę zakupić zestaw oprogramowania do specjalnych potrzeb wraz z monitorem który jest niezbędny?

Wszystko zależy od tego, jakiego typu placówkę reprezentuje nauczyciel, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Formalnie interaktywny monitor można zakupić dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół za granicą, ale nie z punktu widzenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dla wszystkich).  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można zakupić m.in. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii wykorzystywanego w TIK, ewentualnie komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

6) Czy szkoła niepubliczna również może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Ale tylko niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, niepubliczna szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) i niepubliczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

7) Czy będzie można w ramach tego programu zakupić zestaw multimedialny (ekran dotykowy + laptop) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Nie. Tylko laptop i specjalistyczne oprogramowanie.

8) Czy szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowane w ramach rządowego programu Aktywna Tablica w latach 2017-2019, nieposiadające obecnie wśród uczniów szkoły, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą w 2021 r. ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu?

Nie. Wsparcie finansowe w ramach Programu będzie dostępne dla tych szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu w latach 2017–2019, z wyjątkiem sytuacji gdy wsparcie finansowe dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się w danej szkole. Zasada ta obowiązywała dotychczas, a jej celem jest skierowanie wsparcia finansowego w ramach Programu do jak największej liczby szkół w kraju.

9) Czy zakup tablic interaktywnych w lipcu tego roku może być wkładem własnym do programu dla uczniów z potrzebami?

Tak. Za wkład własny uważa się m.in. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

10) Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia wydaje mi się, że szkoły, które uzyskały dofinansowanie w 2020 roku, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Czy dobrze rozumiem ten zapis?

Tak. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów: „Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.”

11) Wkład własny rzeczowy szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie: faktury wystawiane są na szkołę – nabywca i odbiorca (taki będzie dowód zakupu sprzętu), o dofinansowanie stara się OP – Stowarzyszenie – ono będzie nabywcą i odbiorcą podczas kolejnych zakupów z dofinansowania. Czy tak udokumentowany wkład rzeczowy zostanie uznany?

Tak.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący (stowarzyszenie) w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się m.in. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

12) Jestem dyrektorem SOSW w skład, którego wchodzi przedszkole specjalne, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy. W roku 2017 w ramach Programu Aktywna Tablica do szkoły podstawowej zostały zakupione monitory interaktywne. Czy w ramach nowego Programu będziemy mogli wziąć w nim udział? W jakim zakresie i jakie szkoły? 

Nie. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

13) Do naszej szkoły uczęszczają zarówno dzieci z orzeczeniami, jak i z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy do wniosku należy wpisać ilość uczniów zarówno z orzeczeniami jak i opiniami?

Niestety do 28 lipca nie upubliczniono wzorów wniosków na rok 2021. Najbardziej prawdopodobne będzie wskazywanie liczby uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z danymi przekazanymi do Systemu Informacji Oświatowej na określony dzień.

Formalnie do SIO liczymy:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14) Proszę o potwierdzenie, że o dofinansowanie w kwocie 35.000 zł na zakup oprogramowania dla uczniów SPE mogą ubiegać się w 2021 także szkoły podstawowe, które w poprzedniej edycji programu „Aktywna tablica 2017-2019” brały już udział i wtedy kupiły wyłącznie tablice interaktywne.

Tak.

15) Czy można wnioskować o zakup tabletów dla uczniów i tabletu graficznego dla nauczyciela?

Nie. To, co można kupić w ramach programu, wynika z typu placówki. Można kupić tablet dla nauczyciela, ale w ramach zestawu do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

16) Szkoła została oddana do użytku we wrześniu 2020 roku, przez rok była filią. Od 1 września tego roku staje się samodzielną placówką. Czy możemy złożyć wniosek?

Tak, ale w 2022 roku. W tym roku wnioski do organu przyjmowane są (prawdopodobnie) do 4 sierpnia.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

17) We wniosku jest pytanie: czy wniosek składany jest pierwszy raz czy po raz kolejny. Szkoła składa wniosek po raz kolejny, ale ani razu nie otrzymała dotacji, więc myślę, że powinnam zaznaczyć kolejny raz. 

Tak. Na razie nie mamy jeszcze wzoru wniosku na rok 2021. 

Jeśli wniosek składany jest pierwszy raz, to należy skreślić ponownie. Jeśli jednak szkoła składała wniosek w zeszłym roku, wniosek został odrzucony i w tym roku składa ponownie, to należy skreślić po raz pierwszy.

18) Moja szkoła to Zespół Szkół Specjalnych, chciałabym składać wniosek na szkołę podstawową. Czy w nazwie szkoły powinnam napisać Szkoła podstawowa czy szkoła podstawowa specjalna? W zeszłym roku napisałam tylko SP, dotację mi przyznano, następnie cofnięto ponieważ urzędnik nie spojrzał, że szkoły specjalne podlegają pod inny paragraf.

Na razie nie mamy jeszcze wzoru wniosku, ale w przypadku zespołów należy podać nazwę typu oraz nazwę zespołu. Np. Szkoła Podstawowa Nr … w Zespole Szkół Nr …

19) W jaki sposób szkoła dokumentuje wykorzystanie TIK na lekcjach, do czego zobowiązuje rozporządzenie /w każdej klasie średnio 5 razy w tygodniu/?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia organy prowadzące są zobowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające m.in. na wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych może odbywać się zgodnie z planem lekcji. W temacie lekcji, dzienniku można odnotować wykorzystania TIK.

20) Jak stworzyć sieć międzyszkolną do współpracy?

Należy nawiązać porozumienie z innymi szkołami.

21) Czy konieczne jest składanie zapytań ofertowych przez szkołę?

Nie, ale trzeba zweryfikować, czy nie ma jakiegoś zapisu w szkolnym regulaminie zamówień publicznych.

22) Czy we wniosku należy wskazać zespół szkół, czy pojedynczą szkołę?

Należy wskazać szkołę. W przypadku zespołów należy podać nazwę typu oraz nazwę zespołu, np. Szkoła Podstawowa Nr … w Zespole Szkół Nr …

23) Czy do wniosku organu prowadzącego muszą być dołączone dokumenty potwierdzające zakup sprzętu stanowiącego rzeczowy wkład własny?

Nie. Formalnie nadal nie wiadomo, jakie będą wzory dokumentów w 2021 roku. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony przez organ prowadzący zawiera oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie.

24) Czy po otrzymaniu dofinansowania będzie można zmienić rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych wpisanych we wniosku?

Nie. Po otrzymaniu dofinansowania nie można zmienić ani rodzaju, ani ilości pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie dofinansowania musi się odbyć dokładnie i zgodnie z wnioskiem.

25) Czy tylko produkty z oznaczeniem medycznym mogą być finansowane z projektu?

Tak.

Zgodnie z projektem zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że, warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

26) Kto będzie dokonywał zakupów w ramach programu AT ? Organ Prowadzący czy Dyrektor szkoły?

Zakupu pomocy dydaktycznych dokonuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły po uprzednim otrzymaniu zgody od organu prowadzącego.

27) Czy możemy w ramach SPE AT zakupić w jednym wniosku: monitor interaktywny z programem logopedycznym i dyskalkulią oraz pomocami tradycyjnymi?

Nie.  Należy pamiętać, że co do zasady z programu można skorzystać tylko raz.

28) Czy możemy we wniosku zakupić dwa monitory interaktywne z pomocami tradycyjnymi?

Wszystko zależy od tego, jakiego typu jest jednostka i czy wniosek dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Formalnie interaktywny monitor można zakupić dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół za granicą, ale nie z punktu widzenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dla wszystkich). Należy pamiętać o ograniczeniach kwotowych.

29) Czy wkładem własnym mogą być meble 20% programu?

Nie. 

30) Czy można kupić kanapy , fotele do gabinetów terapeutycznych logopedy, psychologa?

Nie. To, co można sfinansować, wiąże się z cyfryzacją szkoły, czyli rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

31) Czy laptop może być wkładem własnym w SPE, jeśli zamawiane są w ramach projektu programy multimedialne?

Tak. Wkład własny może być wkładem rzeczowym (nie tylko finansowym) w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

32) 22 listopada 2021 roku zakupiłam 3 laptopy za kwotę 8 700 zł, czy mogę podać te laptopy jako wkład własny niefinansowy? Chciałabym złożyć wniosek na pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, kwota dofinansowania 35 000 zł, wkład własny 8 500 zł.

Jeżeli w 2020 r. to nie. Przepisy wymagają, aby sprzęt w ramach rzeczowego wkładu własnego był zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie.

Więcej o dofinansowaniu na https://aktywnatablica2.pl/

Udostępnij post

Inne

artykuły

Uwaga! MEN opublikowało zmiany we wniosku Aktywna Tablica 2024 [08.04]

2024-04-09

Kraków, 25-26.04, Forum Bliżej Przedszkola

2024-04-22
Aktywna Tablica 2024 – jak złożyć wniosek?

Aktywna Tablica 2024 – jak złożyć wniosek? [gotowe wzory]

2024-03-20