Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Jak na nie odpowiedzieć?

Opublikowany trzynastego czerwca przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dokument określa podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025. W publikacji znajduje się siedem punktów, którymi kierować powinny się placówki edukacyjne podczas realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Siedem punktów dotyczących tegorocznych podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa wygląda następująco:

  1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
  2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
  3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.
  4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
  5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
  6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
  7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Jak odpowiedzieć na poszczególne punkty kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 2024/2025?

Punkt trzeci rozporządzenia dotyczy wspierania dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkoła może zrealizować te postulaty w ramach zajęć o charakterze terapeutycznym lub lekcji godziny wychowawczej. Wsparciem w organizacji takich zajęć mogą być tradycyjne lub multimedialne materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć czy karty pracy.

Takim wsparciem jest program Będzie dobrze, czyli przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych – który powstał w celu kształcenia kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Punkt piąty kładzie nacisk na nauczanie przedmiotów przyrodniczych, ścisłych i pogłębiania umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym. W tym celu nauczyciele mogą wykorzystać narzędzia TiKowe (monitory i tablice interaktywne, komputery, laptopy, tablety) i kompatybilne z nimi oprogramowanie, aby zwiększyć atrakcyjność zajęć i zaangażowanie uczniów podczas lekcji biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Na stronie www.naTablice.pl znajduje się informacja na temat polecanych materiałów interaktywnych do nauki przedmiotów ścisłych na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach punktu piątego szkoła zakupić może także programy z serii eduPaka lub postawić na oprogramowanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość z serii eduLabVR.

Punkt siódmy dotyczy zagadnienia nauczania języka polskiego jako obcego wśród uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Ponownie szkoły w tym celu mogą skorzystać tradycyjnych i multimedialnych pomocy dydaktycznych, a w przypadku braku takich pomocy w placówce – zakupić je, powołując się na powyższy dokument opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Placówki edukacyjne, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracji, mogą skorzystać z pakietu mTalent Nauka polskiego jako obcego, czyli zestawu interaktywnych ćwiczeń do kształcenia podstaw języka polskiego jako języka obcego na poziomie A1 z elementami A2.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Warszawa, 25-26.10, Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

2024-05-06

Propozycje interaktywnych zajęć na temat majowych świąt

2024-04-23

„Uczelnie coraz bardziej dostępne” – poznaj ofertę Learnetic dla szkół wyższych

2024-06-14