Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024

W 2020 roku ruszył Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem programu jest zapewnienie placówkom niezbędnej infrastruktury w obszarze TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii. Wsparcie finansowe ma być dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy będą uczestnikami projektu.

Ważne:

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Kto może skorzystać z programu?

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019 – wysokość dotacji 14 tys.zł + 20% wkład własny
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży – wysokość dotacji 14 tys.zł + 20% wkład własny
 • szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia – wysokość dotacji 35 tys.zł + 20% wkład własny
 • organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) – wysokość dotacji 100 tys.zł + 20% wkład własny

Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie.

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie

Co można zakupić w ramach Programu Aktywna Tablica w latach 2021-2024?

Szkoły podstawowe:

 •  interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 •  tablic interaktywnych z projektorem ultra ogniskowym
 •  tablic interaktywnych bez projektora ultra ogniskowego
 •  projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych
 •  głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie niewidomi:

 • pomocy dydaktycznych: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej, 
 • komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia:

1. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:  

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), 
 • z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),  
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących,
 •  z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD,
 •  z autyzmem,  
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, 
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

2. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK, o których mowa w pkt. 1

3. komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 2 lit. a lub b. 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących na zakup sprzętu:

 •   drukarek brajlowskich;
 •   drukarek druku wypukłego;
 •   drukarek 3D.

Szkoły ponadpodstawowe:

 •  interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 •  tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 •  tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 •  projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 •  głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;

Ważne: Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

 Harmonogram – najważniejsze daty w 2021 roku

 • do 15 maja 2021 – szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących 
 • do 30 maja 2021 – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów
 • do 15 czerwca 2021 – kwalifikacja wniosków przez wojewodów 
 • do 30 lipca 2021 – przekazanie środków 
 • do końca roku budżetowego – rozliczenie dotacji przez organ prowadzący

Aby skorzystać  z dotacji „Aktywna tablica” wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować i podbić pieczęcią szkoły.

Potrzebne dane do wypełnienia wniosku:

 • Nazwa szkoły i wszystkie dane adresowe i telefony wraz z numerem RSPO, dane osoby do kontaktu.
 • Pełna nazwa organu prowadzącego (nazwa i adres).
 • Liczba sal lekcyjnych, które są do dyspozycji szkoły.
 • Informacja o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w urządzenia TiK tzn. komputery, tablice interaktywne, monitory interaktywne itp.
 • Informacja o udziale w projektach POWER, POPPC, np. „lekcja”, „Enter”.

Załącznik do uchwały

Udostępnij post

Inne

artykuły

Toruń, 3-4.10, Kongres TIK w edukacji

2024-05-06

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26

mTalent Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wersja demo jest już dostępna!

2024-06-17