58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
 \  Aktualności  \  Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Gdańsk, 4.12.2015

ZAMAWIAJĄCY
Learnetic SA
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań na opracowanie narzędzi według specyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

W ramach zamówienia należy opracować rozwiązania niżej wskazanych zagadnień, merytorycznie oparte na wiedzy z adekwatnych dziedzin, oraz stworzyć fragmenty oprogramowania implementujące te rozwiązania na urządzeniach mobilnych pracujących z systemami operacyjnymi Android, iOS i Windows.
Kod CPV zamówienia: 73120000-9 (Usługi Eksperymentalno – Rozwojowe)

 1. Opracowanie i weryfikacja zestawu narzędzi do przesiewowego badania zmysłów, procesów poznawczych i sprawności grafomotorycznej ucznia.
  • W ramach zadania opracować należy zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie przesiewowych badań słuchu, wzroku i sprawności grafomotorycznej. Każde z narzędzi tworzyć powinno odrębny blok funkcjonalny, działający niezależnie od pozostałych. Narzędzia do badania słuchu pozwalać powinny na wykrywanie zaburzeń obwodowych oraz zaburzeń związanych z centralnym układem nerwowym. Narzędzia powinny mieć możliwość działania na przenośnych urządzeniach multimedialnych. Narzędzia do wykrywania zaburzeń słuchu i uwagi słuchowej powinny zostać zweryfikowane klinicznie.
  • W ramach zadania opracować należy narzędzia do badania ostrości widzenia, różnicowania kontrastu, widzenia barw, widzenia przestrzennego i/lub testy niedowidzenia (np. amblyopii). Narzędzia powinny mieć możliwość działania na przenośnych urządzeniach multimedialnych. W ramach zadania należy opracować prototyp uniwersalnego kalibratora luminancji i zrównoważenia barwnego do urządzeń komputerowych. Narzędzia powinny zostać zweryfikowane klinicznie.
  • W ramach zadania opracować należy narzędzia do diagnozy sprawności grafomotorycznej u dzieci. Narzędzia powinny mieć możliwość działania na przenośnych urządzeniach multimedialnych. Narzędzia muszą umożliwiać rejestrację parametrów ruchu ręki podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych na płaskiej powierzchni. Należy umożliwić zaawansowaną analizę wyników, w tym automatyczne dostosowanie sposobu przetworzenia treści edukacyjnych do możliwości percepcyjnych badanego.
 2. Opracowanie i weryfikacja zestawu narzędzi do oceny kompetencji, funkcji i rozwoju językowego uczniów.
  • W ramach zadania należy opracować zestaw narzędzi i metod do oceny oceny kompetencji językowych uczniów w oparciu o analizę cech artykulacyjnych mowy, badanie zaburzeń czytania oraz analizę tempa czytania z wykorzystaniem stymulacji słuchowo-wzrokowej. W ramach zadania pożądane jest opracowanie systemu pozwalającego na przeprowadzanie przesiewowych badań wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz szkolnym. Proponowane jest rozwiązanie oparte o sensory występujące w szeroko dostępnych platformach mobilnych (smartfonach, tabletach), pozwalające na automatyczne testowanie uczących się pod względem występowania trudności w odczytywaniu tekstu. Aby zapewnić maksymalny zasięg wytworzonych rozwiązań, główna cześć systemu oparta powinna być o architekturę chmurową. Rozwiązanie powinno być dostępne dla urządzeń mobilnych.
 3. Opracowanie zestawu narzędzi do organizacji adaptacyjnego procesu edukacyjnego, pozwalających na indywidualizację zarządzania zasobami edukacyjnymi według unikalnych potrzeb i cech kognitywnych ucznia.
  W ramach zadania należy opracować zestaw narzędzi i metod do organizacji analiz efektywności percepcji materiału pozwalających ocenić sposób percepcji treści edukacyjnych. Narzędzie powinno składać się z co najmniej następujących części:

  • interfejs użytkownika: zapewniający funkcjonalności takie jak wyświetlanie treści dostarczanych przez moduł prezentacji treści edukacyjnych, a także odbieranie informacji o aktywności ucznia;
  • moduł prezentacji treści edukacyjnej: zapewniający w zależności od oceny percepcji, komponowanie zawartości aktualnie dostępnych dla ucznia w oparciu o model jego zachowania;
  • moduł analizy zachowania ucznia: powinien zapewnić przetwarzanie danych dotyczących sposobu przeglądania poszczególnych części treści edukacyjnych; wynikiem działania tego modułu powinien być model zachowania dopasowany do percepcji ucznia, który stanowi dane wejściowe dla poprzedniego modułu;
  • baza modeli zachowania: zawierać powinna modele zachowania, które uwzględniają różne typy (rodzaje) percepcji treści edukacyjnych. Modele powinny być budowane na podstawie danych wcześniej otrzymanych poprzez analizę sposobu aktywności ucznia podczas nauki.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę oferenta, datę wystawienia oferty, termin ważności oferty, cenę (bez VAT i z VAT), doświadczenie oferenta, proponowane rozwiązania technologiczne i czas realizacji oraz potencjał (w tym kadrę) do wykonania zamówienia, a także podpis osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową). Brak któregoś z powyższych czyni ofertę nieważną.
2.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.3 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1 Oferent dostarczy ofertę sporządzoną zgodnie z punktem 2 oraz w terminie określonym w punkcie 4.
3.2 Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z firmą Learnetic SA.
3.3 Zgodnie z dokumentacją konkursową dla działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” oferentem mogą być wyłącznie uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
4.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby firmy pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu dokumentacji do Learnetic SA) lub przesłać skan poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza oferty na adres e-mail: waldemar.kucharski@learnetic.com
4.2 Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2015 o godzinie 15:00. Oferty które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY
5.1 Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena – maksymalnie 40 pkt
sposób oceny:
najniższa cena oferowana brutto
Liczba punktów = ————————————————- x 40
cena badanej oferty brutto

Doświadczenie – maksymalnie 20 pkt
sposób oceny: oferent z największym doświadczeniem – 20 pkt, II pozycja -10 pkt, III pozycja i kolejne 0 pkt.

Zaproponowane rozwiązania technologiczne oraz czas wykonania zamówienia – maksymalnie 30 pkt
sposób oceny:
proponowane rozwiązania technologiczne gwarantują prawidłową realizację zlecenia – najwyżej oceniona oferta 20 pkt, II pozycja 10 pkt, III pozycja i kolejne – 0 pkt;
czas realizacji zlecenia do 2 lat – 10 pkt, czas realizacji zlecenia do 3 lat – 5 pkt;
Nieprzekraczalny czas realizacji zadań oferty wynosi 3 lata od daty podpisania umowy, o której mowa w punkcie 6 niniejszego zapytania.

Potencjał oferenta (w tym kadra) do realizacji zamówienia – maksymalnie 10 pkt
sposób oceny: oferent z najwyższym potencjałem i zasobami kadrowymi 10 pkt, II pozycja – 5 pkt, III i kolejne pozycje 0 pkt).

5.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów po zsumowaniu punktów z 4 kryteriów wskazanych powyżej.

6. ZAWARCIE UMOWY
6.1 Oferent, który wygra konkurs ofert może być zaproszony do zawarcia umowy warunkowej w terminie określonym przez Zamawiającego.
6.2 Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana po zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku Learnetic SA wyszczególnionego na wstępie projektu w działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

7. POZOSTAŁE INFORMACJE
7.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7.2 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone również na stronie internetowej Zamawiającego
7.3 Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Waldemar Kucharski waldemar.kucharski@learnetic.com

Inne wiadomości