Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Informacja o zawodzie

Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania; sporządza oraz ekspediuje potrawy i napoje; planuje i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastronomiczną i żywienie; planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

  • sporządzanie potraw i napojów, m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów itp.;
  • organizowanie żywienia i usług gastronomicznych, m.in.: planowanie i ocenianie żywienia, organizowanie produkcji żywności, planowanie i organizowanie usług gastronomicznych, wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu, zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych itp.;
  • odpowiednie stosowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji gastronomicznej;
  • przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystania surowców oraz gospodarki odpadami;
  • odpowiednie dobieranie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; konserwowanie sprzętu i zgłaszanie awarii;
  • przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności;
  • określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • wykonywanie czynności związanych z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
  • interpretowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych w urządzeniach gastronomicznych;
  • rozróżnianie systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  • interpretowanie oznakowań żywności;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.
  • umiejętność pracy w szybkim tempie, 
  • odporność emocjonalna, samokontrola, 
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, 
  • umiejętności kierownicze, 
  • podejmowanie szybkich decyzji, 
  • samodzielność, 
  • cierpliwość,
  • dokładność.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • rozróżnianie barw, 
 • zmysł równowagi, 
 • czucie smakowe, 
 • czucie dotykowe, 
 • powonienie, 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • szybki refleks
 • spostrzegawczość.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym,
 • przewlekłe choroby narządu ruchu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby wymienione w przepisach sanepidu, np. choroby skóry, przewlekłe zapalenie płuc,
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym, niedowład rąk,
 • choroby zakaźne,
 • choroby narządu ruchu.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego), z dysfunkcją kończyn dolnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła branżowa I stopnia
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Studia wyższe na wydziałach nauk o żywności, o żywieniu człowieka lub zbliżonych
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5939″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5155276500631552″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość