Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża spożywcza

Technik technologii żywności

Informacja o zawodzie

Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; organizuje i nadzoruje produkcję: wyrobów piekarskich, wyrobów cukierniczych, koncentratów spożywczych, wyrobów fermentacyjnych, jajczarsko-drobiarskich, przetworów mięsnych i tłuszczowych, wyrobów owocowo-warzywnych, mlecznych, rybnych, surowców olejarskich, wyrobów zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych itp.; organizuje i nadzoruje przebieg procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego; kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności.

  • nadzorowanie przebiegu produkcji wyrobów żywnościowych i utrzymania reżimu technologicznego artykułów spożywczych na każdym etapie produkcji, począwszy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną; wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie i uzyskanie gotowych wyrobów oraz pakowanie i przekazanie do magazynu;
   nadzorowanie przyjmowania dostaw surowców, półproduktów, dodatków itp., kontrolowanie ich ilości, jakości, oznaczenia i przekazywanie ich bezpośrednio do produkcji lub do magazynu;
  • dobieranie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych;
   przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców, w tym: rozpakowywanie, sortowanie, mycie, obieranie, rozbieranie, rozdrabnianie itp. oraz przygotowywanie dodatków do żywności i koncentratów spożywczych;
  • nadzorowanie i przeprowadzanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych właściwych dla danego rodzaju produkcji spożywczej, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie, przekazywanie do magazynu i przygotowywanie do wysyłki;
  • posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
  • przeprowadzanie kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów na każdym etapie procesu technologicznego;
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji;
  • wykonywanie specjalistycznych analiz surowców, półproduktów i produktów gotowych w warunkach laboratoryjnych, w tym: określanie wartości odżywczej produktów spożywczych, analizowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologiczne zachodzących podczas produkcji i
  • przechowywania wyrobów spożywczych oraz badanie metod utrwalania żywności i określanie ich wpływu na jakość i trwałość wyrobów spożywczych;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących produkcji wyrobów spożywczych;
  • identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji oraz podejmowanie działań korygujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • opracowywanie nowych receptur i produktów żywnościowych oraz instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu produktów żywnościowych;
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie technologii żywności.
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • podzielność uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna,
  • uzdolnienia rachunkowe,
  • rozumowanie logiczne,
  • wyobraźnia i myślenie twórcze,
  • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
  • uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad
  • działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych),
  • uzdolnienia artystyczne,
  • umiejętność pracy w szybkim tempie,
  • odporność emocjonalna,
  • samokontrola,
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
  • empatia,
  • umiejętności kierownicze,
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
  • umiejętność współdziałania,
  • niezależność, samodzielność,
  • umiejętność pracy w warunkach monotonnych,
  • inicjatywność, wytrwałość, cierpliwość, dokładność, ciekawość.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych).

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby płuc (np. pylica, rozedma).

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • alergie wziewne, np. na mąkę pszenną czy żytnią,
 • pylice,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • padaczka,
 • choroby skóry,
 • choroby układu ruchu,
 • choroby np. serca uniemożliwiające wysiłek fizyczny,
 • zachwiania równowagi,
 • choroby kręgosłupa uniemożliwiające pracę w pozycji stojącej.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (praca pod nadzorem), niedosłyszących.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Studia wyższe
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Szkoła branżowa I i II stopnia
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6418″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5706815329927168″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość