Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża spożywcza

Technik przetwórstwa mleczarskiego

 

Informacja o zawodzie

Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; organizuje i nadzoruje produkcję wyrobów mleczarskich; planuje proces technologiczny produkcji wyrobów mleczarskich; ocenia jakość gotowego wyrobu mleczarskiego.

  • produkowanie wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, m.in. przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych itp.;
  • organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich, m.in. planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich, ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne itp.;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących produkcji wyrobów spożywczych;
  • określanie wartości odżywczej produktów spożywczych;
  • stosowanie różnorodnych metod utrwalania żywności z uwzględnieniem okresu trwałości i zapewnienia zachowania jakości produktów;
  • posługiwanie się odpowiednimi maszynami i urządzeniami do produkcji wyrobów spożywczych;
  • posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
  • konserwowanie maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych napraw i zgłaszanie awarii;
  • określanie zagrożenia dla środowiska związanego z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
  • identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji oraz podejmowanie działań korygujących zgodnie z zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieniczna, Good Hygiene Practice), zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna, ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa mleczarskiego.
  • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
  • dobra pamięć,
  • rozumowanie logiczne,
  • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
  • podzielność uwagi,
  • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
  • zdolność skutecznego przekonywania,
  • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • samodzielność,
  • samokontrola,
  • systematyczność,
  • dbałość o jakość pracy,
  • dokładność,
  • zamiłowanie do ładu i porządku,
  • odporność emocjonalna,
  • dążenie do osiągania celów,
  • wytrwałość i cierpliwość,
  • obowiązkowość,
  • sumienność i punktualność,
  • gotowość do pracy w szybkim tempie,
  • gotowość do współdziałania.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • otwartość na zmiany,
 • elastyczność myślenia.
 • zręczne ręce, 
 • gospodarność, 
 • dobra kondycja fizyczna,
 • dokładność, 
 • cierpliwość,, 
 • odporność na monotonię pracy,
 • spostrzegawczość,
 • ostrożność,
 • dobra koordynacja ruchowo-wzrokowa, 
 • dobry stan zdrowia, 
 • pełna sprawność ruchowa, 
 • prawidłowo rozwinięte zmysły (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku),
 • odporność fizyczna i psychiczna.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby układu nerwowego lub krążenia, wynikające ze stresu i przemęczenia (zawały, udary),
 • choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje),
 • choroby zwyrodnienia kręgosłupa,
 • żylaki,
 • przeciążenie mięśni i stawów.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo np. pałeczek z grupy Salmonella i Shigella,
 • zakażenie gronkowcem złocistym,
 • alergia kontaktowa, pokarmowa i wziewna na wykorzystywane produkty mleczarskie, środki konserwujące oraz dezynfekcyjne,
 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niska wytrzymałość fizyczna,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu i/lub wzroku, których nie można skorygować aparatem słuchowym
 • lub szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności, jak np. obsługa maszyn, sprzętu komputerowego, biurowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Branżowa szkoły II stopnia
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5990″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5924044105449472″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość