Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik hotelarstwa

 

Informacja o zawodzie

Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.

  • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
  • rezerwowanie usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup, rezerwowanie usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych, sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywanie tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu;
  • planowanie i realizowanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawanie oczekiwań gości, prowadzenie książki meldunkowej, sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości, udzielanie informacji turystycznej, przygotowywanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowanie zamówień na usługi, wystawianie faktur, przyjmowanie należności itp.;
  • obsługiwanie gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel, w tym przygotowywanie i podawanie posiłków;
  • organizowanie usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe;
  • utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwanie urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych;
  • analizowanie rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowanie zasad i narzędzi marketingu;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
  • przestrzeganie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
  • współpracowanie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
  • prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
  • biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej;
  • stosowanie nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.
  • umiejętność pracy w szybkim tempie, 
  • odporność emocjonalna, 
  • samokontrola, 
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, 
  • samodzielność, 
  • cierpliwość, 
  • dokładność, 
  • wytrwałość, 
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji, 
  • zdolność przekonywania, 
  • inicjatywność, 
  • umiejętność współdziałania, 
  • rzetelność, 
  • sumienność.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • zręczność rąk, 
 • rozróżnianie barw, 
 • widzenie o zmroku, 
 • ostrość słuchu, 
 • zmysł równowagi, 
 • powonienie, 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • spostrzegawczość, 
 • szybki refleks, 
 • zręczność rąk.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • chorobami zakaźnymi;
 • przewlekłymi chorobami narządów ruchu;

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

− brak zdolności motorycznych,

− słaby słuch,

− dekoncentracja,

− nadpobudliwość.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Nie ma możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do pracy w zawodzie.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Studia wyższe
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5928″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6443461142773760″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość