Obszar Turystyczno-gastronomiczny Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Kucharz

 

Informacja o zawodzie

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

  • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;
  • pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;
  • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
  • ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
  • obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
  • gastronomiczny rozbiór mięsa różnych zwierząt;
  • wykonywanie różnymi technikami i metodami – zgodnie z normami surowcowymi – różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;
  • posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
  • wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych;
  • sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
  • przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
  • utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
  • stosowanie zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej.
  • umiejętność pracy w szybkim tempie, 
  • samokontrola, 
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, 
  • samodzielność, 
  • cierpliwość, 
  • dokładność,
  • zdolność koncentracji uwagi, 
  • podzielność uwagi, 
  • dobra pamięć, 
  • wyobraźnia i myślenie twórcze, 
  • uzdolnienia techniczne.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku, 
 • rozróżnianie barw, 
 • zmysł równowagi, 
 • czucie smakowe, 
 • czucie dotykowe, 
 • powonienie, 
 • zręczność rąk.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym,
 • przewlekłe choroby narządu ruchu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie

− choroby wymienione w przepisach sanepidu, np. choroby skóry, przewlekłe zapalenie płuc,

− niedowład rąk,

− choroby wzroku,

− choroby kręgosłupa.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (praca pod nadzorem), głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia
 • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, a po zdaniu matury kontynuacja kształcenia na studiach wyższych
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5981″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5330943817154560″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość