Obszar Obszar Medyczno-społeczny Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia tech bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik pożarnictwa

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń.

  • wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej;
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
  • dowodzenie jednostkami taktycznymi państwowej straży pożarnej na szczeblu plutonu i kompanii;
  • nadzorowanie przestrzegania przez załogę bezpiecznych warunków pracy;
  • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru;
  • posługiwanie się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż. oraz funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  • analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie;
  • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla załóg z zakresu wykorzystania technicznego wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych;
  • organizowanie i prowadzenie zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń na obiektach a także sprawdzianów gotowości bojowej straży pożarnych i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi;
  • sprawdzanie stanu technicznego i nadzorowanie konserwacji wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  • posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie odpowiednich programów podczas pracy.
  • radzenie sobie ze stresem,
  • odwaga,
  • komunikatywność,
  • gotowość podporządkowania się,
  • gotowość do pracy w szybkim tempie,
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
  • gotowość do współdziałania,
  • odporność emocjonalna,
  • gotowość do podejmowania ryzyka,
  • operatywność i skuteczność,
  • odpowiedzialność za działania zawodowe,
  • samokontrola,
  • wytrwałość i cierpliwość,
  • odpowiedzialność proekologiczna,
  • dyspozycyjność,
  • gotowość do ustawicznego uczenia się,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • dobra pamięć,
  • podzielność uwagi,
  • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
  • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
  • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
  • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
  • zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
  • zdolność skutecznego przekonywania,
  • zdolność skutecznego negocjowania,
  • posiadanie prawa jazdy.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • sprawność fizyczna,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • brak lęku przed wysokością,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • zręczność rąk i palców,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • rozróżnianie barw.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • ryzyko wypadków podczas interwencji.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby oczu,
 • niektóre wady wzroku,
 • daltonizm,
 • niedosłuch,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • choroby układów: nerwowego, krążenia i oddechowego,
 • choroby narządu ruchu,
 • choroby reumatyczne – ograniczenie sprawności kończyn,
 • alergie,
 • choroby wątroby,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne, 
 • zaburzenia sprawności kończyn górnych i dolnych, 
 • zaburzenia sprawności narządów zmysłów, 
 • problemy z rozróżnianiem barw,
 • epilepsja, 
 • depresja.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ze względu na szereg wymagań dotyczących stanu zdrowia osoby, która chciałaby kształcić się w zawodzie technik pożarnictwa, nie ma możliwości kształcenia osób z niepełnosprawnością. Ostateczną decyzję podejmuje jednak lekarz medycyny pracy, który bierze pod uwagę stan zdrowia kandydata.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoły policealne 
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6076″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5261613515538432″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość