Obszar Obszar Administracyjno-usługowy Branża drzewno-meblarska

Technik technologii drewna

 

Informacja o zawodzie

Opracowuje dokumentację techniczną i technologiczną w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

  • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów
  • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów
  • wykonywanie klasyfikacji asortymentowej i jakościowej surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych
  • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników
  • kontrolowanie procesu suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych
  • nadzorowanie przygotowania do pracy, ustawienia i poprawności obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontrolowanie jakości i parametrów procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym
  • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki
  • kontrolowanie jakości obróbki skrawaniem, obróbki wykończeniowej oraz montażu, pakowania i ekspedycji, zgodnie z zaleceniami norm technicznych oraz warunków odbioru technicznego
  • nadzorowanie pracy urządzeń transportowych, kierowanie pracami magazynów półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz ekspedycją gotowych wyrobów
  • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne
  • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. i ochrony środowiska
  • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji
  • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami
  • kreatywność i konsekwencja
  • odporność na stres
  • opanowanie, systematyczność
  • umiejętność pracy w zespole
  • samokontrola, odpowiedzialność
  • samodzielność i chęć samorozwoju
  • wytrwałość, cierpliwość, dokładność
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

Ważne jest, aby pracownik pracujący w zawodzie technik technologii drewna posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości), czucie dotykowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybki refleks, spostrzegawczość, zręczność rąk (sprawne i szybkie dokonywanie czynności, także precyzyjnych).

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: uzdolnienie artystyczne, zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia rachunkowe, wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowanie i uruchamianie urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania), umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby płuc (pylica, rozedma)
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działaniu drażniącym lub uczulającym

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie

 • wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego
 • zaburzenia widzenia barw
 • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy
 • choroby układów: ruchu, oddechowego, nerwowego, krążenia, kostnostawowego
 • alergie skóry
 • wady serca
 • cukrzyca
 • reumatyzm
 • zaburzenia zmysłu dotyku i węchu
 • niska wydolność fizyczna

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych do pracy w zawodzie, np. głuchoniemych, niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (praca pod nadzorem).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła I i II stopnia
 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6415″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4558571434541056″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość