Obszar Medyczno-społeczny Branża: opieka zdrowotna

Technik masażysta

 

Informacja o zawodzie

Świadczy usługi w zakresie masażu; wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

  • wykonywanie masażu medycznego, w tym m.in.: określanie wskazań, 
  • przeciwwskazań i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu; wykonywanie masaży: klasycznego, medycznego w środowisku wodnym, limfatycznego, odruchowego w podstawowym zakresie, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego lub z użyciem przyrządów itp.;
  • wykonywanie masażu sportowego, w tym m.in.: dobieranie rodzaju masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; dobieranie metody masażu sportowego stosowanej w odnowie biologicznej organizmu, wykonywanie masażu sportowego u kontuzjowanego zawodnika itp.;
  • wykonywanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
  • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji procesu;
  • przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
  • dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
  • udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
  • postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny, aseptyki i antyseptyki w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
  • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
  • współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
  • wyjaśnianie pacjentom zasad korzystania z systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w odniesieniu do świadczonych usług;
  • udzielanie informacji pacjentom o źródłach i sposobach finansowania świadczeń zdrowotnych;
  • przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie masażu.
  • Zdolność pracy indywidualnej
  • Gotowość do ustawicznego uczenia się
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne,
 • wrażliwość uczuciowa,
 • zrównoważenie i sprawne tempo pracy,
 • aktywność,
 • zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce,
 • spostrzegawczość,
 • zrównoważenie, cierpliwość,
 • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów,
 • zdolność tolerancji.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • układ kostny (trwałe kalectwo kończyn utrudniające sprawność manualną, wady postawy),
 • sprawność ruchowa rąk (kalectwo rąk, brak palców, zmiany zwyrodnieniowe kończyn górnych),
 • skóra rąk (wszelkie skłonności do uczuleń, przewlekłe zmiany chorobowe skóry),
 • serce i układ krążenia (wady wrodzone i nabyte, żylaki kończyn dolnych),
 • układ nerwowy (zawroty głowy, zaburzenia równowagi, padaczka, skłonność do omdleń, niedowłady, choroby psychiczne, psychopatie),
 • wygląd (rażące zmiany w wyglądzie zewnętrznym (oszpecenie widoczne twarzy, rażące kalectwo)),
 • inne (uzależnienie od leków, przewlekłe i nieuleczalne choroby zakaźne, uzależnienie od alkoholu, nosicielstwo zarazków schorzeń jelitowych).

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Zawód ten mogą wykonywać osoby z wadami słuchu i osoby niewidome (dzięki większej wrażliwości dotyku często są lepsi od pracowników zdrowych). 

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła policealna
 • Kwalifikacyjne Kursy zawodowe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6016″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6288757427404800″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość