Obszar Medyczno-społeczny Branża pomocy społecznej

Opiekun starszej osoby

 

Informacja o zawodzie

Świadczy osobom starszym usługi opiekuńczo-wspierające; rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznaje i interpretuje sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej; dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.

  • opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
  • posługiwanie się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
  • organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznawanie warunków życia i poziomu możliwości psychofizycznych osoby starszej, opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji itp.;
  • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej, udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych 
  • u osoby starszej itp.;
  • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej, w tym m.in. inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji osoby starszej z osobami 
  • z najbliższego otoczenia, organizowanie czasu wolnego osobie starszej, wspieranie osoby starszej w usprawnianiu psychofizycznym itp.;
  • współpracowanie z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, w tym m.in. motywowanie rodziny i lokalnego środowiska społecznego do działań na rzecz osoby starszej, organizowanie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie pomocy materialnej dla osoby starszej, współpracowanie 
  • z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.;
  • stosowanie metod komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych oraz osobowości osoby starszej w relacjach z otoczeniem;
  • organizowanie osobie starszej korzystania ze świadczeń podstawowej 
  • i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  • pomaganie osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych 
  • i środków pomocniczych;
  • pomaganie osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • analizowanie i usuwanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osoby starszej;
  • dbanie o jakość świadczonych usług i standardu opieki;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • posługiwanie się językiem migowym;
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi.
  • umiejętność nawiązywania kontaktów, 
  • życzliwość, 
  • poszanowanie godności drugiej osoby,
  • poczucie odpowiedzialności,
  • obowiązkowość,
  • opiekuńczość,
  • bezkonfliktowość,
  • uprzejmość,
  • wytrzymałość fizyczna i psychiczna.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • sprawność układu mięśniowego i kostno-stawowego,
 • panowanie nad własnymi emocjami, panowanie nad złością i gniewem
 • umiejętność przerzucania się z jednej czynności na drugą, 
 • łatwość przystosowywania się do zmieniającej się sytuacji,
 • szybki refleks, 
 • spostrzegawczość, 
 • podzielność uwagi,
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • równowaga emocjonalna, 
 • mała podatność na zmęczenie,
 • odporność na stres.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przeciążenie kręgosłupa,
 • choroby wywołane stresem.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia kończyn dolnych, 
 • ograniczona zręczność rąk, 
 • zaburzenia dużego stopnia narządu słuchu, wzroku, węchu oraz smaku, 
 • zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • problemy z układem mięśniowym, 
 • kostno-stawowym oraz nerwowym, 
 • zaburzenia psychiczne, 
 • słaba budowa ciała, 
 • niska ogólna wydolność fizyczna, 
 • zaburzenia mowy, 
 • choroby zakaźne.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. W zawodzie opiekuna osoby starszej może pracować osoba posiadająca lekki stopień niepełnosprawności. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie opiekuna osoby starszej podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6102″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6225539803774976″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość