Obszar Medyczno-społeczny Branża opieki zdrowotnej

Terapeuta zajęciowy

 

Informacja o zawodzie

Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

  • nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych;
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich;
  • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe);
  • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.;
  • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia;
  • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią (np. zgłaszanie lekarzowi przypadków samowolnego oddalenia się chorego psychicznie, pogorszenia jego stanu zdrowia lub prób samobójczych);
  • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
  • zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego (udzielanie informacji jedynie za zgodą lekarza odpowiedzialnego za stan zdrowia chorego);
  • przestrzeganie przepisów bhp, obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć oraz przepisów ppoż., w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.
  • sprawowanie funkcji kierowniczych i organizacyjnych (np. organizowanie i prowadzenie pracowni lub oddziału terapii zajęciowej).
  • umiejętność nawiązywania relacji,
  • duża wrażliwość, empatia,
  • życzliwość, cierpliwość,
  • wyrozumiałość, opanowanie,
  • odpowiedzialność, spostrzegawczość,
  • refleks, koncentracja i podzielność uwagi,
  • bogata wyobraźnia, kreatywność,
  • zdolności organizacyjne,
  • otwartość na ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji,
  • umiejętność organizowania czasu wolnego innym.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobry stan zdrowia,
 • sprawność ruchowa,
 • dobry wzrok i słuch,
 • prawidłowa koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • swobodne komunikowanie się,
 • uzdolnienia do wykonywania prac manualnych, artystycznych lub technicznych.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • W pracy terapeuty zajęciowego nie występują znaczące czynniki zagrażające zdrowiu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby kręgosłupa,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia równowagi,
 • omdlenia,
 • choroby skóry,
 • nosicielstwo chorób zakaźnych,
 • uzależnienia.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła policealna
 • Studia wyższe
 • Kursy i szkolenia kwalifikacyjne
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6421″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5545637219794944″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość