Obszar Medyczno-Społeczny Branża Opieki Zdrowotnej

Opiekun medyczny

 

Informacja o zawodzie

W sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe; rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku; asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

  • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
  • współpracowanie z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
  • pomaganie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
  • wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
  • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
  • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem i wydalaniem;
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej oraz w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
  • stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
  • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
  • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
  • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
  • organizowanie pracy zespołów prowadzącym procesy technologiczne w odlewni, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i jakościowym oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy, ergonomii oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska naturalnego;
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
  • zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce;nadzorowanie przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
  • wykonywanie badań kontrolnych i laboratoryjnych materiałów i półwyrobów stosowanych w procesie wytwarzania odlewów, wnioskowanie o zmianę opracowanych procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżki kosztów wytwarzania;
  • kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wnioskowanie lub decydowanie o oddaniu urządzenia do naprawy;
  • użytkowanie urządzeń komputerowych do projektowania, wytwarzania i odbioru technicznego odlewów, sterowania produkcją, ewidencjonowania danych technologicznych, analizy jakości, rozliczenia czasu pracy, materiałów, wyrobów itp.;
  • racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej i elektroenergetycznej w zakładach przemysłu odlewniczego.
  • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
  • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych;
  • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
  • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej.
  • odporność emocjonalna,
  • empatia,
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
  • umiejętność współdziałania,
  • cierpliwość
  • wytrwałość.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych).
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • chorobami zakaźnymi,
 • chorobami skóry,
 • przewlekłymi chorobami narządów ruchu.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • niedowład rąk, choroby wzroku, choroby kręgosłupa,
 • niepełnosprawność intelektualna.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła policealna
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6466″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5379135195709440″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość