Obszar Medyczno-społeczny Branża opieka zdrowotna

Technik sterylizacji medycznej

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji; prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

  • wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej z uwzględnieniem specyfiki poddawanych tym procesom narzędzi;
  • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
  • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi oraz zasad aseptyki i antyseptyki
  • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej urządzeń i narzędzi zgodnie z przepisami prawa;
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
  • współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
  • przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sterylizacji medycznej.
  • spostrzegawczość, 
  • dokładność, 
  • precyzja,
  • dociekliwość,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • systematyczność,
  • umiejętność koncentracji i podzielności uwagi,
  • dobra pamięć,
  • dobra organizacja pracy.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • sprawność rąk i palców, 
 • dobry wzrok, 
 • zmysł równowagi, 
 • sprawny zmysł węchu i dotyku, 
 • koordynacja wzrokowo- ruchowa.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby wynikające z narażenia na kontakt na żrące substancje chemiczne, bakterie, wirusy, ostre narzędzia, śliskie nawierzchnie, niewłaściwe oświetlenie, pracę w pozycji stojącej lub pochyłej.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • brak sprawności ruchowej kończyn górnych, 
 • brak widzenia obuocznego, 
 • zaburzenia widzenia barw, 
 • zaburzenia równowagi, 
 • skłonność do uczuleń, 
 • choroby układu oddechowego, 
 • epilepsja, 
 • uzależnienia.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnością: w zawodzie technika sterylizacji medycznej mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn dolnych, osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, skorygowaną przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki, osoby słabosłyszące, jeśli niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych. Osoby niepełnosprawne powinny mieć odpowiednio dostosowane stanowiska pracy. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika sterylizacji medycznej podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Szkoła policealna
 • Studia wyższe
 • Kursy i szkolenia kwalifikacyjne
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6034″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4860549469437952″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość