Obszar mechaniczny Branża transportu wodnego

Technik mechanik okrętowy

 

Informacja o zawodzie

Praca technika mechanika okrętowego jest  ściśle związaną z transportem morskim. Podejmuje on pracę na statkach morskich, jednostkach pływających służb portowych oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych u armatorów. Do jego głównych zajęć należy szeroko rozumiana eksploatacja siłowni okrętowych. Wykonuje i nadzoruje prace produkcyjne, montażowe i naprawcze urządzeń siłowni okrętowej i pokładowej, urządzeń przeładunkowych, wyposażenia wnętrza okrętowego, rurociągów okrętowych; diagnozuje uszkodzenia i wykonuje demontaż, naprawy i montaż układów i systemów siłowni okrętowej; przeprowadza regulację podstawowych parametrów pracy maszyn i urządzeń okrętowych, przeprowadza konserwację mechanizmów i urządzeń siłowni; dobiera i wykorzystuje właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe.

  • obsługiwanie urządzeń, maszyn i instalacji okrętowych
  • czytanie rysunku technicznego i schematów podstawowych systemów siłowni okrętowych oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń i instalacji
  • projektowanie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia siłowni okrętowych
  • diagnozowanie pracy maszyn i urządzeń, wykonywanie demontażu, napraw i montażu maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
  • dobieranie właściwych metod ochrony przed korozją i nakładania powłok ochronnych
  • nadzorowanie prawidłowości pracy i eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, określanie stopnia zużycia elementów i technologii napraw maszyn i urządzeń siłowni okrętowej oraz dobieranie materiałów niezbędnych do remontu
  • przygotowanie siłowni okrętowej do remontu stoczniowego oraz nadzorowanie przebiegu remontu
  • przeprowadzanie regulacji podstawowych parametrów pracy układów i systemów siłowni okrętowej
  • wykonywanie montażu i napraw części maszyn siłowni okrętowej i pokładowej oraz przeprowadzanie konserwacji mechanizmów i urządzeń siłowni
  • dobieranie i wykorzystywanie właściwych przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych w diagnostyce okrętowej
  • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i układów automatyki okrętowej, nadzorowanie zachowania zasad prawidłowej eksploatacji tych urządzeń
  • stosowanie właściwej gospodarki zużytymi smarami, paliwami i czynnikami chłodzącymi, z zachowaniem procedur i list kontrolnych
  • organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
  • pełnienie wachty maszynowej i portowej
  • uczestnictwo w akcjach ratowniczych i ratunkowych prowadzonych przez załogę okrętu 
  • nadzorowanie szkolenia podległych pracowników
  • prowadzenie sprawozdawczości wydziałowej w stoczniach remontowych
  • przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzu
  • wyobraźnia przestrzenna
  • spostrzegawczość
  • cierpliwość  
  • zainteresowania techniczne
  • umiejętności pracy w szybkim tempie
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
  • umiejętności współdziałania
  • samodzielności
  • gotowości do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ostrość wzroku
 • rozróżnianie barw
 • ostrość słuchu
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • brak lęku wysokości, klaustrofobii
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi, umożliwiające ocenę odległości)
 • widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła)
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • szybki refleks
 • zdolność koncentracji uwagi
 • podzielność uwagi
 • dobra pamięć

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządów ruchu
 • urazy
 • choroby oczu
 • niedosłuch

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • nieskorygowane szkłami wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw
 • ograniczona sprawność ruchowa 
 • zaburzenia równowagi
 • choroby układu nerwowego, oddechowego, mięśniowego, krążenia, kostno-stawowego
 • niedosłuch

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6457″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4890954214014976″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość