Obszar mechaniczny Branża transportu wodnego

Technik budowy jednostek pływających

 

Informacja o zawodzie

Praca w stoczni przy budowie lub remoncie okrętów oraz w przedsiębiorstwach zajmującymi się konstrukcjami stalowymi. Uczestniczenie w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego; opracowywanie  procesów technologicznych budowy, wyposażenia i remontu statku; dokonywanie selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego; obsługa maszyny i urządzeń oraz nadzorowanie ich pracy podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych; nadzór i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu. W zależności od działu zadania: spawanie, prace hydrauliczne, elektryczne. Ponadto kontrola przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.

  • czytanie rysunku technicznego i rysunków elementów kadłuba i wyposażenia okrętowego oraz wykonywanie rysunków i obliczeń z wykorzystaniem techniki komputerowej
  • projektowanie procesów technologicznych budowy i remontu kadłuba oraz wyposażenia okrętowego, sporządzanie dokumentacji technicznej i czytanie dokumentacji techniczno-technologicznej
  • wykonywanie badań wytrzymałościowych i strukturalnych materiałów konstrukcyjnych oraz posługiwanie się narzędziami i sprzętem stosowanym w budownictwie okrętowym
  • organizowanie, nadzorowanie, wykonywanie prac montażowych, remontowych i konserwacyjnych elementów konstrukcji kadłuba, elementów wyposażenia kadłubowego i maszynowego oraz rurociągów okrętowych
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń oraz nadzorowanie ich pracy podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych
  • wykonywania obróbki blach i profili hutniczych
  • prefabrykowanie i montaż kadłuba jednostek pływających
  • nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku
  • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej i inwentaryzacyjnej kadłuba i wyposażenia technicznego oraz kalkulacji kosztów produkcji i remontu statku
  • wykonywanie pomiarów kontrolnych konstrukcji kadłuba i części maszynowych oraz kontrolowanie zgodności wykonania elementów i podzespołów z dokumentacją techniczną
  • organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
  • wykonywanie prac operatora komputerowych programów CAD-CAM;
  • wykonywanie prac trasera maszynowego i kadłubowego z wykorzystaniem technik numerycznych
  • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy
  • stosowanie się do przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku
  • otwartość na zmiany
  • potrafi radzić sobie ze stresem
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
  • podejmowanie odpowiedzialność za działania
  • samodzielność
  • podejmowanie szybkich decyzji
  • współpraca w zespole
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • wyobraźnia przestrzenna
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość  
 • zainteresowania techniczne
 • umiejętności pracy w szybkim tempie
 • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętności współdziałania
 • samodzielności
 • gotowości do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
 • znajomość języka angielskiego

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • przewlekłe choroby narządów ruchu
 • urazy
 • choroby oczu
 • niedosłuch

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • nieskorygowane szkłami wady wzroku
 • brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw
 • ograniczona sprawność ruchowa 
 • zaburzenia równowagi
 • choroby układu nerwowego, oddechowego, mięśniowego, krążenia, kostno-stawowego
 • niedosłuch

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6317″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6547679732170752″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość