Obszar mechaniczny Branża transportu lotniczego

Technik mechanik lotniczy

 

Informacja o zawodzie

Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

  • dokonywanie szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia pod względem koniecznego zakresu napraw; sporządzanie i podpisywanie protokołów z tych weryfikacji
  • osobiste wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania napraw, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów, posiadających ważne dokumenty albo atesty
  • wykonywanie lub nadzorowanie demontażu statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie, wykonywanie lub nadzorowanie montażu ostatecznego po naprawie
  • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji technologicznych, wykonanych przez siebie lub pod swym nadzorem, pod względem zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczną, potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw
  • poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw, łącznie z poświadczaniem bieżącej zdatności do lotu statku powietrznego, jego zespołów i wyposażenia lotniczego
  • przestrzeganie terminów ważności świadectw sprawności technicznej statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia, a także innych dokumentów zezwalających na ich użytkowanie
  • zapewnianie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego podczas wykonywanych lub nadzorowanych przez siebie prac
  • współdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem napraw z właściwym organem państwowego lotniczego nadzoru technicznego.
  • po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia nadzorowanie praktyk kandydatów na mechaników napraw lub pełnienie obowiązków szefa grupy naprawczej albo warsztatu (laboratorium) naprawczego zawężonej specjalizacji
  • po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia nadzorowanie praktyk kandydatów na mechaników lotniczych obsługi lub pełnienie obowiązków szefa technicznego grupy lotniczej, grupy obsługi specjalistycznej czy warsztatu (laboratorium) specjalistycznego
  • pełnienie obowiązków koordynatora napraw dokonywanych w różnych warsztatach zawężonej specjalizacji, w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
  • systematyczność w pracy i zdobywaniu wiedzy
  • równowaga psychiczna
  • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
  • umiejętność podporządkowania się 
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
  • podejmowania szybkich i trafnych decyzji, samodzielność
  • zdolność przekonywania do swoich racji
  • koncentracja
  • podzielność uwagi, spostrzegawczość
  • odporność na stres
  • umiejętność przewidywania zagrożeń dla ludzi i sprzętu w środowisku pracy
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna
 • sprawność narządu wzroku
 • sprawność narządu słuchu
 • sprawność układu mięśniowego
 • sprawność zmysłu dotyku
 • sprawność układu oddechowego
 • sprawność układu krążenia; 
 • gotowość do wykonywania zadań trudnych, opanowanie, nieuleganie frustracji i panice
 • zdolność przewidywania skutków podjętych i zaniechanych działań
 • dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowo – ruchowa
 • odporność na trudne warunki środowiska pracy
 • zdolności manualne

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • reakcje alergiczne
 • zatrucia ostre lub przewlekłe
 • choroby skóry
 • choroby wzroku
 • choroby słuchu
 • urazy

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku i słuchu,
 • choroby układu nerwowego i oddechowego,
 • zaburzenia równowagi,
 • znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6453″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5383029422424064″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość