Obszar Mechaniczny Branża mechaniki precyzyjnej

Mechanik precyzyjny

 

Informacja o zawodzie

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia precyzyjne mechaniczne, elektrotechniczne, pneumatyczne, hydrauliczne itp.; wykonuje i naprawia elementy urządzeń precyzyjnych; monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych oraz ocenia jakość wykonywanych prac.

  • wytwarzanie części maszyn i urządzeń precyzyjnych takich jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki, rejestratory, blokady, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia sterowania gniazdami roboczymi, liniami montażowymi, pracą wentylatorów, suszarek, chłodnic itp.;
  • montowanie, demontowanie i uruchamianie mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz układów automatyki przemysłowej, w tym montowanie i naprawianie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz współpracowanie z serwisantami;
  • wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
  • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, korygowanie nastaw i ustawień urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
  • kontrolowanie parametrów oraz nastawianie urządzeń pomiarowych i sterujących;
  • montowanie, naprawianie i konserwowanie przyrządów pomiarowych i sterowniczych;
  • wykonywanie prób i badań diagnostycznych oraz naprawianie i regulowanie urządzeń mechaniki precyzyjnej i automatyki przemysłowej;
  • planowanie przeglądów mechanizmów precyzyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej;
  • wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymienianie płynów eksploatacyjnych urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
  • ocenianie jakości wykonanych prac z zakresu instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
  • przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów oraz pracy wymaganych do produkcji i instalacji mechanizmów precyzyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
  • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki precyzyjnej.
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • dobra pamięć,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • uzdolnienia techniczne,
  • podzielność uwagi;
  • samodzielność,
  • samokontrola,
  • rzetelność,
  • dokładność,
  • systematyczność,
  • wytrwałość i cierpliwość,
  • gotowość do pracy w szybkim tempie,
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
  • odporność emocjonalna,
  • komunikatywność,
  • zamiłowanie do ładu i porządku,
  • odpowiedzialność za działania zawodowe,
  • dbałość o jakość pracy,
  • zainteresowania techniczne,
  • gotowość do ustawicznego uczenia się.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości).

Zagrożenie chorobami zawodowymi

Technik mechanik precyzyjny w trakcie wykonywania prac mechanicznych narażony jest na działanie czynników mogących powodować wypadki; należą do nich:

 • czynniki fizyczne:
 • porażenie prądem elektrycznym, czynnik pochodzący z uszkodzonych urządzeń elektrycznych używanych podczas pracy lub przebić na instalacjach elektrycznych,
 • hałas pochodzący z maszyn i urządzeń użytkowanych podczas pracy,
 • oparzenia wynikające z kontaktu z elementami o wysokiej temperaturze,
 • mechaniczne pochodzące z ruchomych elementów maszyn i urządzeń,
 • obrażenia spowodowane ostrymi krawędziami używanych narzędzi;
 • czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:
 • śliskie, nierówne powierzchnie – możliwość powstania urazów ciała, potłuczeń, skaleczeń oraz złamań,
 • nieprawidłowe lub zbyt długie użytkowanie monitora,
 • nieprawidłowe oświetlenie pomieszczeń,
 • stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby psychiczne,
 • choroby ograniczające sprawność manualną,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie technik mechanik precyzyjny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy dla potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrość widzenia, 
 • słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • branżowa szkoła II stopnia,
 • technikum, 
 • szkoła policealna
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6247″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6407402140860416″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość