Obszar Mechaniczny Branża mechaniczna

Ślusarz

 

Informacja o zawodzie

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach.

  • przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
  • ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
  • czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
  • demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
  • weryfikacja uszkodzonych zespołów i części;
  • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania;
  • sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
  • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
  • konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
  • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
  • użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;
  • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
  • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.
  • po odpowiednim przeszkoleniu wykonywanie czynności ślusarskich w ramach napraw maszyn i urządzeń z różnych branż gospodarki narodowej;
  • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.
  • samokontrola, samodzielność, 
  • umiejętność pracy w warunkach monotonnych, 
  • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych, 
  • wytrwałość, 
  • cierpliwość, 
  • dokładność, 
  • niezależność
  • uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych).
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • zdolność koncentracji uwagi, 
 • podzielność uwagi, 
 • dobra pamięć, 
 • wyobraźnia przestrzenna.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zatrucie substancjami,
 • choroby płuc,
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani, tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działaniu drażniącym lub uczulającym,
 • przewlekłe choroby narządów ruchu,
 • choroby układu wzrokowego,
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu,
 • choroby skóry.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • problemy z kręgosłupem, 
 • słaby wzrok.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do pracy w zawodzie, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedosłyszących i głuchoniemych (do prac prostych), z dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Szkoła branżowa I i II stopnia
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6444″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6608596729724928″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość