Obszar Mechaniczny Branża mechaniczna

Blacharz

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

  • przygotowywanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, takich jak: trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie i wyginanie blach itp.;
  • wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie;
  • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania i naprawy elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
  • dobieranie metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
  • wykonywanie szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów i rysunków wykonawczych i złożeniowych;
  • wykonywanie operacji blacharskich narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz na obrabiarkach do blach;
  • naprawianie i konserwowanie metalowych elementów konstrukcyjnych w pokryciach statków powietrznych w warunkach warsztatowych i terenowych;
  • wykonywanie i naprawianie elementów z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych wyposażenia statków;
  • montowanie i demontowanie elementów ornamentów i pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i artystycznym;
  • wykonywania napraw i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
  • wykonywanie konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich, w tym lokalizowanie usterek sprzętu i współpracowanie z serwisantami;
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa.
  • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
  • Umiejętności matematyczne
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
  • Sprawność motoryczna
  • Planowanie i organizowanie pracy
  • Wywieranie wpływu/przywództwo
  • Komunikacja ustna
  • Współpraca w zespole
  • Rozwiązywanie problemów
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobra ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu oddechowego;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • brak lęku przed wysokością;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • gotowość do współdziałania i podporządkowania się;
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • Choroby narządu słuchu i układu mięśniowo-kostnego
 • Przepuklina, uszkodzenie układu kostno-stawowego
 • Zwyrodnienia kostno-stawowe
 • Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia równowagi,
 • lęk wysokości,
 • padaczka,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową,
 • choroby układu krążenia.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie blacharz możliwe jest, w ograniczonym zakresie, zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu (03-L), ponieważ zaburzenia te nie eliminują całkowicie koordynacji ruchowej, natomiast pozostali współpracownicy muszą zostać poinformowani o możliwości utrudnionej komunikacji z tymi osobami,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

branżowa szkoła I stopnia

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6149″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6393408466321408″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość