Obszar Górniczo-hutniczy Branża górniczo-wiertnicza

Technik wiertnik

 

Informacja o zawodzie

Prowadzi prace wiertnicze w celu wykrycia bogactw mineralnych: ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody pitnej, pozyskania danych do prac geologiczno-badawczych; wykonuje otwory dla studni, pali, słupów, kotwi, odwodnień, otwory na potrzeby górnictwa, np. szybiki, otwory odgazowujące, wentylacyjne itp., zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, stosując do wierceń płytkich: świdry rurowe, spiralne, żerdzie wiertnicze, okrętkę, hak wyciągowy, ściski do rur, klucz łańcuchowy, a do wierceń głębokich: koronki rdzeniowe, rdzeniówki, urywaki rdzeni, łączniki oraz sprzęt pomocniczy do zapuszczania i wyciągania przewodu wiertniczego.

  • organizowanie pracy zespołom pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego;
  • przygotowywanie właściwych urządzeń i narzędzi w zależności od rodzaju wykonywanych prac, nadzorowanie transportu urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych oraz ich montowanie i demontowanie;- kierowanie prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu;
  • przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji maszyn, osprzętu, narzędzi i materiałów;
  • likwidowanie awarii wiertniczych poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi i urządzeń ratunkowych; właściwe prowadzenie prac ratunkowych;
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji wierceń, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocenianie uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów;
  • ocenianie charakteru i stopnia zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikającego z prowadzenia prac wiertniczych.
  • wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych;
  • nadzorowania prac montażowych i demontażowych;
  • dobierania narzędzi i osprzętu do wykonywania prac wiertniczych;
  • organizowania i prowadzenia procesu wiercenia.
  • odporność na pracę w trudnych warunkach środowiskowych,
  • umiejętność wykonywania zadań wymagających ścisłego przestrzegania ustalonych reguł i procedur,
  • punktualność,
  • dokładność,
  • precyzyjność,
  • komunikatywność.
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • dobre rozróżnianie barw, 
 • ogólna dobra sprawność fizyczna, 
 • sprawność układu krążenia, 
 • sprawność układu mięśniowego 
 • sprawność narządu wzroku, słuchu.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zapalenie płuc, 
 • choroby centralnego układu nerwowego,
 • pylica.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia równowagi, 
 • choroby kręgosłupa, 
 • upośledzenie umiarkowane i lekkie, 
 • zaburzenia dużego stopnia kończyn dolnych i średniego i dużego stopnia kończyn górnych,
 • zaburzenia dużego stopnia narządów fizjologicznych,

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość kształcenia dla osób niepełnosprawnych, jednak zawód technika wiertnika wymaga dużej sprawności fizycznej i osoby z zaburzonym narządem ruchu mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Liceum
 • Studia wyższe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”5904″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4840503380672512″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość