Obszar Górniczo-hutniczy Branża górniczo-wiertnicza

Technik górnictwa podziemnego

 

Informacja o zawodzie

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

  • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
  • zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały;
  • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin;,br>- prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego;
  • nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych;- kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów;
  • ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania;
  • aktualizowanie map górniczych i geologicznych;
  • ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni;
  • posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń;
  • określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.
  • wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz konstrukcyjno-technologicznych w górniczych jednostkach projektowych oraz innych.
  • przestrzega zasad kultury i etyki
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
  • przewiduje skutki podejmowanych działań
  • jest otwarty na zmiany
  • potrafi radzić sobie ze stresem
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
  • przestrzega tajemnicy zawodowej
  • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
  • potrafi negocjować warunki porozumień;
  • współpracuje w zespole
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • koncentracja uwagi
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • podzielność uwagi, koncentracja
 • brak lęku przestrzeni, wysokości, klaustrofobii
 • dokładność, spostrzegawczość, staranność
 • opanowanie
 • odporność na zmęczenie
 • zainteresowania techniczne

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • pylica płuc
 • trwały ubytek słuchu
 • zespół wibracyjny
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • inne

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami
 • słaba budowa ciała
 • niska wydolność fizyczna
 • niedosłuch
 • brak widzenia obuocznego
 • zaburzenia widzenia barw

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6376″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6661667426009088″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość