Obszar Górniczo-hutniczy Branża górniczo-wiertnicza

Technik górnictwa odkrywkowego

 

Informacja o zawodzie

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków oraz w zakładach spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego i chemicznego i innych, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

  • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;

   

  • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
  • kierowanie w kopalniach odkrywkowych procesem eksploatacyjnym surowców skalnych, węgla brunatnego, kruszyw mineralnych, przeróbki i obróbki skał oraz procesami technologicznymi produkcji gipsu, cementu portlandzkiego, wapna oraz wzbogacania kruszyw, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi;
  • kwalifikowanie wydobytego i przerobionego złoża;
  • sporządzanie protokołów produkcyjnych wydobycia surowców oraz przeróbki i obróbki skał;
  • kierowanie pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych;
  • kontrolowanie stanu technicznego powierzonych maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i obróbczych;
  • kontrolowanie stosowania przepisów dozoru technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego podczas użytkowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesach wydobycia i przeróbki surowców mineralnych;
  • ocenianie i przeciwdziałanie zagrożeniom górniczym wynikającym z prowadzonej działalności górniczej;
  • projektowanie, przygotowywanie i bezpieczne wykonywanie prac z zastosowaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
  • racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem;
  • zaopatrywanie kopalni odkrywkowej w sprzęt, narzędzia i materiały;
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zużytych materiałów, surowców, godzin pracy pracowników i urządzeń;
  • użytkowanie urządzeń komputerowych do wspomagania projektowania procesów produkcyjnych, aktualizacji map górniczych, eksploatacji środków trwałych, sporządzania statystyk;
  • określanie norm, zakresu czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.
  • wykonywanie prac z zastosowaniem materiałów wybuchowych i metod techniki strzelniczej poza górnictwem;
  • wykonywanie prac pomocniczych w jednostkach projektowych górnictwa odkrywkowego.
  • aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych
  • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań
  • przewidywanie skutków podejmowanych działań
  • otwartość na zmiany
  • radzenie sobie ze stresem
  • przestrzeganie tajemnicy zawodowej
  • odpowiedzialność za podejmowane działania
  • negocjowanie warunków porozumień
  • współpraca w zespole
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • dobry ogólny stanu zdrowia
 • sprawności psychofizyczna
 • spostrzegawczości
 • refleks
 • skrupulatność
 • zdolności przewidywania i odporność na stres

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • trwały ubytek słuchu
 • choroby narządu ruchu
 • zespół wibracyjny
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • pylice płuc

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • słaba budowa ciała lub niska wydolność fizyczna
 • wady wzroku nieskorygowane szkłami, zaburzenia widzenia barw lub zaburzenia widzenia obuocznego
 • zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego
 • wady słuchu (choroby uszu).
 • skłonność do alergii
 • choroby płuc, oskrzeli, gardła
 • wady serca,  inne choroby układu krążenia uniemożliwiające ciężkie prace fizyczne
 • dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu i/lub mięśniowego?
 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy lub omdlenia
 • choroby ograniczające sprawność rąk, zaburzenia dotyku, reumatyzm, choroby skóry rąk

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6399″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5324185283461120″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość