Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Elektroniczno-mechatroniczna

Technik elektronik

 

Informacja o zawodzie

Instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

 

  • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
  • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
  • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;
  • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
  • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
  • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
  • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
  • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną;
  • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych;
  • projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych układów mikroprocesorowych;
  • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych;
  • sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie;
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
  • tworzenie prostego oprogramowania dla układów mikroprocesorowych;
  • prowadzenie zakładu serwisowego dla urządzeń elektronicznych.
  • zainteresowania techniczne
  • zdyscyplinowanie
  • systematyczność
  • wytrwałość i cierpliwość w realizacji powierzonych zadań
  • koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa
  • odporność na znużenie
  • wysoki poziom spostrzegawczości
  • uzdolnienia manualne
  • uzdolnienia techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych)
  • umiejętność pracy w grupie
  • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie:

 • bardzo dobry wzrok
 • prawidłowe rozróżnianie barw
 • widzenie stereoskopowe i dobry słuch
 • duża zręczność palców i rąk

Zagrożenie chorobami zawodowymi:

 • związanymi z zatruciem substancjami
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym
 • choroby skóry
 • choroby układu wzrokowego

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie:

 • głuchota
 • bycie niewidomym
 • dysfunkcja kończyn górnych
 • dysfunkcja kończyn dolnych

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (praca pod nadzorem) i niedosłyszących (praca pod nadzorem).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6282″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5845317354913792″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość