Obszar Elektryczno-elektronicznyBranża Elektroenergetyczna

Technik energetyk

Informacja o zawodzie

Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

 

  • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających
   i przesyłających ciepło i prąd elektryczny w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach;
  • nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
  • przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz analizowanie zmian parametrów w trakcie przemian termodynamicznych;
  • kontrolowanie przepływu energii cieplnej i elektrycznej;
  • prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych;
  • wykonywanie zadań związanych z remontowaniem maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
  • dokonywanie wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
  • projektowanie prostych instalacji energetycznych;
  • dobieranie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zgodnie
   z dokumentacją techniczną;
  • instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn, urządzeń elektryczne oraz aparatury sterującej i kontrolno-pomiarowej;
  • stosowanie podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów;
  • wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowywanie i interpretowanie wyniki pomiarów;
  • posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną
   i eksploatacyjną;
  • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
  • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki;
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.
  • zdolność logicznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie:

 • ostrość wzroku
 • rozróżnianie barw
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości)
 • ostrość słuchu
 • zmysł równowagi
 • czucie dotykowe
 • powonienie
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • szybki refleks
 • spostrzegawczość
 • zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych)
 • brak lęku wysokości

Zagrożenie chorobami zawodowymi:

 • choroby płuc (np. pylica, rozedma)
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym
 • przewlekłe choroby narządów ruchu
 • choroby układu wzrokowego
 • uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie:

 • nadmierna potliwość rąk 
 • niedosłuch w stopniu znacznym 
 • przewlekłe choroby skóry 
 • schorzenia układu nerwowego 
 • wady wzroku, brak widzenia obuocznego 
 • zaburzenia równowagi

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Ograniczone

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6140″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5990519394664448″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość