Obszar Administracyjno-usługowy poligraficzna

Technik procesów introligatorskich

 

Informacja o zawodzie

Przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich; ręcznie lub maszynowo wykonuje wyroby introligatorskie o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpiecza starodruki, zniszczone karty i opraw książek.

  • planowanie procesów produkcyjnych i zapotrzebowania materiałowego
   w produkcji poligraficznej i introligatorskiej oraz ustalanie technologicznych parametrów produktu poligraficznego
  • dobieranie metod i technik wykonania druków luźnych oraz dobieranie materiałów i maszyn do wykonywania druków luźnych
  • przygotowanie materiałów oraz maszyn do wykonywania druków luźnych do wykonywania druków luźnych
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania druków luźnych
  • dobieranie metod kontroli i oceny jakości wykonywania druków luźnych oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesów wykonywania druków luźnych
  • dobieranie metod i technik wykonywania opraw takich jak: klejenie, zszywanie, zgrzewanie itp. oraz przygotowanie materiałów, maszyn
   i urządzeń do wykonywania opraw
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania opraw
  • przeprowadzanie bieżącej kontroli procesu wykonywania opraw
  • przygotowywanie do ekspedycji druków luźnych i opraw
  • kosztorysowanie wytwarzanych produktów poligraficznych oraz prac introligatorskich i poligraficznych
  • ocenianie jakości materiałów i półproduktów oraz wykonania gotowego produktu introligatorskiego i poligraficznego
  • zabezpieczanie starodruków, między innymi poprzez dezynfekcję w komorze próżniowej, oczyszczanie, odkwaszanie, uzupełnianie ubytków papieru, chemiczne zabezpieczanie papieru oraz naprawa zniszczonych kart i opraw
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń introligatorskich
   i poligraficznych, konserwowanie sprzętu, prowadzenie drobnych napraw
   i zgłaszanie awarii
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie introligatorstwa
  • utrzymywanie kontaktu z klientami zakładu poligraficznego
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych
  • zdolność koncentracji uwagi
  • podzielność uwagi,  dobra pamięć
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
  • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
  • samodzielność,  samokontrola
  • dokładność, dbałość o jakość pracy
  • wytrwałość i cierpliwość
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

Ważne jest, aby osoba pracująca w zawodzie technika procesów introligatorskich posiadała następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku,  rozróżnianie barw,  spostrzegawczość,  koordynację wzrokowo-ruchową,  zmysł równowagi, czucie dotykowe,  zręczność rąk i palców.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: uzdolnienia techniczne,  zdolność koncentracji uwagi,  podzielność uwagi,  wyobraźnia artystyczna, uzdolnienia techniczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego
 • choroby reumatyczne
 • reakcje alergiczne

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia widzenia barw, brak widzenia obuocznego
 • niedosłuch w stopniu znacznym
 • przewlekłe choroby skóry, alergie
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi i świadomości
 • choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną
 • choroby układu krążenia i wady serca
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie możliwe jest zatrudnianie odpowiednio przygotowanych zawodowo osób niepełnosprawnych: głuchoniemych, niesłyszących, niedosłyszących, z dysfunkcją kończyn dolnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6434″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5701855489949696″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość