Obszar Administracyjno-usługowyBranża Poligraficzna

Technik procesów drukowania

 

Informacja o zawodzie

Obsługuje maszyny i urządzenia drukarskie używane w procesie drukowania; wykonuje czynności przygotowawcze do drukowania, sprawuje nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługuje maszyny drukujące różnych typów i technologii druku; przeprowadza analizę i kontrolę procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

  • ustalenie technologicznych parametrów produktu poligraficznego
  • planowanie procesu wytwarzania produktu poligraficznego zgodnie
   z obowiązującymi zasadami
  • wykonywanie obliczeń dotyczących zapotrzebowania materiałowego
  • przygotowanie maszyn do wykonywania form drukowych wykonywanie form drukowych zgodnie z obowiązującymi zasadami
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania form drukowych
  • dobieranie metody kontroli i oceny jakości form drukowych oraz prowadzanie bieżącej kontroli i oceny jakości wykonania form drukowych
  • dobieranie maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych oraz materiałów podstawowych i pomocniczych do procesu drukowania
  • przygotowanie podstawowych i pomocniczych materiałów do drukowania
  • przygotowywanie zespołów maszyn drukujących do pracy zgodnie
   z obowiązującymi zasadami
  • obsługiwanie maszyny do drukowania z form drukowych
  • dobieranie metod kontroli i oceny procesu drukowania oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu drukowania
  • kalkulowanie kosztów wytwarzania produktów poligraficznych
   z wykorzystaniem obliczeń dotyczących kosztów wytwarzania produktów poligraficznych
  • dobieranie urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych do kontroli jakości produkcji poligraficznej
  • przeprowadzanie oceny jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji
  • ocenianie jakości wykonania gotowego produktu poligraficznego
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń poligraficznych, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
  • kosztorysowanie prac poligraficznych
  • utrzymywanie kontaktu z klientami zakładu poligraficznego
  • umiejętność pracy w szybkim tempie
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
  • samodzielność, samokontrola
  • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
  • umiejętność współdziałania
  • umiejętność pracy w warunkach monotonnych
  • wytrwałość, cierpliwość, dokładność
  • ciekawość
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie

Ważne jest, aby pracownik pracujący w zawodzie technik procesów drukowania posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości), czucie dotykowe, powonienie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, szybki refleks, zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych).

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna, dobra pamięć, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze, łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych).

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane substancjami o silnym działania drażniącym lub uczulającym
 • zatrucie substancjami
 • choroby układu wzrokowego
 • przewlekłe choroby narządów ruchu

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych (w szczególności zręczności palców i rąk)
 • choroby wzroku
 • choroby kręgosłupa
 • zaburzenia dużego stopnia w zakresie rozróżniania barw
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do pracy w zawodzie, np. głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia
 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Studia wyższe, studia podyplomowe
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6431″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6389773179158528″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość