Obszar Administracyjno-usługowy Branża drzewno-meblarska

Tapicer

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

  • organizowanie stanowiska pracy oraz jego wyposażanie
  • czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich
  • dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu
  • dobieranie tkanin do typu i stylu wnętrza
  • zakładanie szkieletów czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.
  • obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu
  • ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie
  • dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich
  • ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
  • formowanie, upinanie i zawieszanie firanek, zasłon, kotar, draperii, portier – stosownie do charakteru wnętrza
  • wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym
  • tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych;
  • tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych
  • wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi)
  • kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu
  • wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich
  • wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach
  • konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
  • dokładność, cierpliwość, samokontrola
  • samodzielność w działaniu
  • kreatywność i konsekwencja
  • otwartość na zmiany
  • odporność na stres i zmęczenie
  • samodzielność i chęć samorozwoju
  • odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne
  • umiejętność skupienia uwagi
  • umiejętność współdziałania. 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

 • zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych),
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • uzdolnienia techniczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji drażniących lub uczulających
 • zatrucie substancjami

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • wady i choroby kręgosłupa
 • niektóre wady wzroku i choroby oczu
 • zaburzenia rozpoznawania barw
 • choroby układu oddechowego i układu krążenia, wady serca
 • choroby reumatyczne
 • choroby układu ruchu ograniczające sprawność głównie kończyn górnych
 • choroby skóry rąk

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedosłyszących, z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) 
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6404″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4617112375656448″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość