Obszar Administracyjno-usługowyBranża Chemiczna

Technik technologii chemicznej

 

Informacja o zawodzie

Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.

  • odczytywanie i wykonywanie rysunków technicznych oraz schematów technologicznych
  • stosowanie podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego
  • wykonywanie obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych
  • pobieranie próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych
  • wykonywanie pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; ocenianie jakości surowców i produktów
  • utrzymywanie w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym;- organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne
  • przekazywanie produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej
  • prowadzenie bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania
  • posługiwanie się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji
  • usuwanie awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej
  • ocenianie i przewidywanie zagrożeń związanych z korozją aparatury chemicznej
  • współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych
  • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie przebiegu procesów chemicznych zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
  • kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne, współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych w zakresie przetwórstwa spożywczego
  • organizacja, wytrwałość, systematyczność
  • koncentracja, podzielność uwagi i szybkość reakcji
  • odporność na zmienne warunki pracy
  • zdyscyplinowanie, cierpliwość
  • gotowość do samokształcenia
  • odpowiedzialność, poczucie obowiązku
  • dokładność, odporność na stres i pracę pod presją czasu
  • umiejętność współżycia z ludźmi
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie

Ważne jest, aby osoba pracująca w zawodzie technika technologii chemicznej posiadała następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku,  rozróżnianie barw,  spostrzegawczość,  koordynację wzrokowo-ruchową, zmysł równowagi, czucie dotykowe,  zręczność rąk i palców.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: uzdolnienia techniczne,  zdolność koncentracji uwagi,  podzielność uwagi.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • alergie
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołanie działaniem substancji drażniących lub uczulających
 • choroby wywołane promieniowaniem jonizującym, łącznie z nowotworami złośliwymi
 • choroby skóry

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie

 • wady wzroku, choroby oczu (w tym daltonizm)
 • choroby układu ruchu (ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych)
 • choroby układu nerwowego
 • alergie
 • zaburzenia równowagi i świadomości
 • przewlekłe choroby układu krążenia
 • przewlekłe choroby układu oddechowego

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na wybranych, odpowiednio dostosowanych stanowiskach istnieje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych – niedosłyszących i z dysfunkcją kończyn dolnych, a nawet na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6401″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/5054214443761664″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość