Obszar Administracyjno-usługowy Branża chemiczna

Technik analityk

 

Informacja o zawodzie

Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

  • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy
  • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
  • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
  • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
  • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
  • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
  • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
  • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
  • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska
  • kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej
  • kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej
  • przestrzeganie zasad kultury i etyki
  • przeciętna sprawność fizyczna
  • otwartość na zmiany
  • komunikatywność
  • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
  • podzielność uwagi
  • koncentracja
  • cierpliwość, systematyczność, dokładność 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

Ważne jest, aby pracownik wykonujący zawód posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, zręczność rąk (umożliwiającą sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych), koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, dobra pamięć, rozumowanie logiczne, uzdolnienia techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych).

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby narządu wzrokowego
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołanie działaniem substancji drażniących lub uczulających
 • choroby wywołane promieniowaniem jonizującym, łącznie z nowotworami złośliwymi
 • choroby skóry

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • duża niedająca się skorygować wada wzroku, słuchu
 • niepełnosprawność intelektualna
 • choroby psychiczne
 • dysfunkcje kończyn górnych

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – z dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się.

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)  
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6394″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6341080262508544″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość