Obszar Administracyjno-usługowy Branża ceramiczno-szklarska

Technik technologii szkła

 

Informacja o zawodzie

Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.

  • czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń, instalacji
  • opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych
  • organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia
  • kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego
  • stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych
  • dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów
  • stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej
  • współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami wyrobów szklarskich
  • obliczanie zdolności produkcyjnych różnych urządzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym produkcji wyrobów szklarskich
  • organizowanie stanowisk pracy i nadzorowanie utrzymania pomieszczeń, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
  • wykonywanie analizy chemicznej, oznaczenia fizykochemicznego oraz samodzielne prowadzenie międzyoperacyjnej kontroli procesów produkcyjnych
  • nadzorowanie pracy zespołu laborantów w zakładowym laboratorium analitycznym
  • wysoka kultura osobista
  • kreatywność i konsekwencja
  • otwartość na zmiany
  • odporność na stres
  • samodzielność, dokładność, podzielność uwagi
  • zdolność koncentracji
  • odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne
  • spostrzegawczość
  • umiejętność współdziałania. 
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie.

Ważne jest, aby pracownik wykonujący zawód posiadał następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, sprawność układu ruchu, a szczególnie kończyn górnych w obszarze rąk i palców oraz kończyn dolnych, refleks, dobry wzrok, prawidłowe rozpoznawanie barw, widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność zmysłu równowagi. Równie istotny jest dobry słuch oraz zmysł dotyku i węchu.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna i techniczna, myślenie matematyczne, uzdolnienia techniczne i plastyczne.

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • zapalenie siatkówki
 • zaćma szara
 • rozedma płuc i niewydolność układu krążenia przez nią spowodowana
 • zatrucie tlenkiem węgla ale również ołowiem i jego związkami
 • krzemica i krzemogruźlica 

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • choroby układu ruchu ograniczające sprawność rąk
 • zaburzenia równowagi i świadomości (np. padaczka)
 • choroby reumatyczne
 • niektóre wady wzroku, choroby oczu
 • wady i choroby kręgosłupa
 • przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

W zawodzie technika technologii szkła mogą pracować osoby z niewielkimi dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych, jeśli dysfunkcje te nie wykluczają stania i chodzenia. Istnieje możliwość zatrudnienia osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli skorygowana jest przez odpowiednie szkła optyczne. 

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/4691058543034368#commons_4″][vc_separator]

Mini-raporty:

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość