Obszar Administracyjno-usługowyBranża Audiowizualna

Technik fotografii i multimediów

 

Informacja o zawodzie

Istotą zawodu technik fotografii i multimediów jest rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz realizacja projektów multimedialnych. Do jego głównych zadań należy przygotowanie planu zdjęciowego, rejestrowanie obrazu, obróbka i publikacja obrazu, przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

  • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych, dokumentacyjnych, fotokopii pism i dokumentów
  • zajmowanie się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć
  • organizowanie planu zdjęciowego
  • rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu
  • wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku
  • przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych
  • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
  • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych
  • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym
  • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych
  • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych
  • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych
  • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów
  • wykonywanie fotografii
  • filmowanie
  • umiejętność pracy w szybkim tempie
  • umiejętność współdziałania
  • samodzielność, dokładność
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
  • cierpliwość, samokontrola
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
  • inicjatywność, zdolność przekonywania
  • znajomość języka angielskiego
[vc_separator]

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne w zawodzie

Ważne jest, aby osoba pracująca w zawodzie posiadała następujące sprawności sensomotoryczne: ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości), widzenie o zmroku (zdolność dostrzegania kształtów przedmiotów w warunkach słabego natężenia światła), spostrzegawczość, szybki refleks, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk (sprawne i szybkie wykonywanie czynności, także precyzyjnych).

W pracy w zawodzie technik fotografii i multimediów ważne są następujące sprawności i zdolności: uzdolnienia artystyczne, podzielność uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolność koncentracji uwagi, uzdolnienie techniczne (umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, znajomość ich zasad działania, umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych).

Zagrożenie chorobami zawodowymi

 • choroby układu wzrokowego
 • zatrucie substancjami szkodliwymi
 • choroby skóry
 • nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym działania drażniącym lub uczulającym

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie 

 • problemy ze wzrokiem, w tym daltonizm, krótkowzroczność, inne choroby oczu
 • skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych,
 • choroby układu oddechowego i nerwowego,
 • kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych,
 • zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Istnieją możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, np. z dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, głuchoniemych lub niedosłyszących (pod warunkiem znajomości przez pracodawcę języka migowego).

Ścieżka edukacyjna – typy szkół ponadpodstawowych:

 • Branżowa szkoła I i II stopnia
 • Technikum
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
[vc_separator]

Multimedia

[vc_single_image image=”6372″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.mauthor.com/present/6522756171169792″][vc_separator]

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość